Neighbor Day

Neighbor Day 2024 will take place on Saturday, May 4. Information coming soon.


Neighbor Day 2023:

Español   Tiếng Việt   简体中文   繁體中文   한국어   af Soomaali   Tagalog

We invite all Seattle residents to celebrate Neighbor Day on Saturday, May 6, 2023 by indulging in random acts of kindness.

Neighbor Day is a special day set aside to reach out to neighbors, make new friends, and express thanks to those who help make your neighborhood a great place to live.

Residents, businesses, or community groups are all encouraged to participate however they like. The main goal is simply to reach out and connect with your neighbors through generosity. 

Share Your Stories

In preparation for our annual Neighbor Day celebration on Saturday, May 6, we want to amplify the acts of kindness you have experienced and honor the people who have gone the extra mile to support their community. 

Nominations for Neighbor Day are closed for 2023. Starting May 6th, check our blog, social media or sign up for our newsletter to read the Neighbor Day stories.

In the week leading up to Neighbor Day, we may highlight your stories on our social media platforms, newsletter, blog, and in local media. As we continue to heal and restore, we hope these stories will spark the compassion and kindness needed to forge a path toward a more united and equitable Seattle.

Read past stories submitted by community members about their neighbors on the Front Porch blog and in the Seattle Times.

Perform Acts of Kindness

Neighbor Day provides the perfect opportunity to de-stress and reconnect with neighbors, friends, and communities through small acts of generosity.  Here are just a few ideas:

 • Drop flowers or a thank you note at neighbor’s mailbox/walkway.
 • Host a neighborhood potluck.
 • Buy and deliver groceries for a neighbor in need.
 • Organize a game, sporting event, block party, or group art project.
 • Have a neighborhood treasure hunt.
 • Start a Neighborhood Joy Board or outdoor art gallery.
 • Help neighbors that are homebound with yard work/weeding.
 • Organize a neighborhood cleanup effort.
 • Cook a meal or make a treat for your neighbors.
 • Donate materials to or create a Little Free Pantry in your neighborhood.
 • Organize a food drive for your local food bank.

History

In 1995, Phinney Ridge activist Judith Wood suggested that the City designate "a special day to celebrate the goodness in those around us and to reach out and strengthen our bonds to each other." Mayor Norm Rice proclaimed this Neighbor Appreciation Day and the observance has grown every year since. 

Día del Vecino: Sábado, 6 de mayo

Invitamos el 6 de mayo a todos los habitantes de Seattle a celebrar el Día del Vecino para disfrutar de un día en el que las muestras de afecto espontáneas nos hagan conocernos más como vecinos.

El Día del Vecino es una ocasión especial destinada para llegar a nuestros vecinos, hacer nuevos amigos y agradecer a aquellos que contribuyen a que nuestros vecindarios sean lugares excelentes para vivir.

Alentamos a los habitantes, los comercios y los grupos comunitarios a participar de la manera que deseen. El objetivo principal es simplemente encontrarnos y relacionarnos con nuestros vecinos a través de pequeños actos de generosidad.

Comparta sus historias

En preparación para nuestra celebración anual del Día del Vecino el sábado 6 de mayo, queremos amplificar las muestras de afecto que ha vivido y honrar a las personas que han hecho un esfuerzo extra para apoyar a su comunidad.

Si hay una persona, negocio u organización a la que le gustaría reconocer, ¡le alentamos a que envíe sus nominaciones para que se les reconozca el Día del Vecino!

Para hacer una nominación visite https://forms.office.com/g/m6yJFaVqC9

En la semana previa al Día del Vecino, es posible que destaquemos sus historias en nuestras plataformas de redes sociales, boletines, blogs y en los medios de comunicación locales. A medida que continuamos sanando y recuperándonos, esperamos que estas historias despierten la compasión y la amabilidad necesarias para crear un Seattle más unido y equitativo.


Ngày Hội Khu Phố - Thứ Bảy, ngày 6 tháng 5

Chúng tôi trân trọng mời tất cả cư dân Seattle cùng kỷ niệm Ngày Hội Khu Phố vào ngày 6 tháng 5 bằng cách thực hiện các hành động tử tế bất ngờ.

Ngày Hội Khu Phố là một ngày đặc biệt dành để kết nối những người hàng xóm, kết thêm bạn mới và cảm ơn những người đã giúp cho khu phố của quý vị trở thành một nơi sinh sống tuyệt vời.

Các cư dân, doanh nghiệp hoặc các nhóm cộng đồng được khuyến khích tham gia theo bất kỳ cách nào mà họ muốn. Mục tiêu chính chỉ đơn giản là kết nối và gắn kết với những người hàng xóm của quý vị bằng sự tử tế.

Hãy Chia Sẻ Câu Chuyện Của Quý Vị

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Láng Giềng hằng năm vào Thứ Bảy, ngày 6 tháng 5, chúng tôi muốn nhân rộng những hành động tử tế mà quý vị đã trải qua và vinh danh những người đã nỗ lực hết mình để hỗ trợ cộng đồng của họ.

Nếu có một cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức nào mà quý vị muốn vinh danh, chúng tôi khuyến khích quý vị đề cử họ để họ được công nhận vào Ngày Láng Giềng!

Để nộp đơn đề cử, vui lòng truy cập https://forms.office.com/g/1DYZxfUWsi.  

Trong tuần trước Ngày Láng Giềng, chúng tôi có thể chia sẻ những câu chuyện của quý vị trên các nền tảng truyền thông xã hội, bản tin, blog, và trên các phương tiện truyền thông địa phương. Khi chúng ta tiếp tục chữa lành và phục hồi, chúng tôi hy vọng những câu chuyện này sẽ khơi dậy lòng trắc ẩn và lòng tốt cần thiết để tạo nên một con đường hướng tới một Seattle đoàn kết và công bằng hơn.


鄰居節 - 5 月 6 日,星期六

我們邀請所有西雅圖居民在 5 月 6 日當天盡情去做隨機善舉來慶祝鄰居節。

鄰居節是一個特殊的日子,旨在幫助左鄰右舍,結交新朋友,並向那些幫助社區成為更好的居住之所的人士表示感謝。

鼓勵居民、企業或社區團體以他們喜歡的方式參與其中。我們的主要目標是鼓勵利用慷慨大方的善舉,來與您的鄰居建立聯繫、互相幫助。

分享您的故事

为筹备我们将于 5 月 6 日星期六举行的年度邻里日庆祝活动,我们希望弘扬您所经历的善举,并表彰那些付出额外努力来支持社区的人们。

如果您想表彰某个人、企业或组织,我们鼓励您为邻里日表彰活动提名他们!

提交提名 https://forms.office.com/g/sdDbPnbcXE

在邻里日的前一周,我们可能会在我们的社交媒体平台、时事通讯、博客和本地媒体上隆重介绍您的故事。随着我们继续恢复和重启,我们希望这些故事能够激发同理心和善意,从而开辟一条通往更加团结和公平的西雅图的道路。

邻居节 - 5 月 6 日,星期六

我们邀请所有西雅图居民在 5 月 6 日这一天尽情去做随机善举来庆祝邻居节。

邻居节是一个特殊的日子,旨在帮助左邻右舍,结交新朋友,并向那些帮助您的社区成为更好的居住之所的人表示感谢。

鼓励居民、企业或社区团体以他们喜欢的方式参与其中。我们的主要目标是使您通过慷慨大方与您的邻居建立联系、互相帮助。

分享您的故事

為籌備我們將於 5 月 6 日星期六舉行的年度社區日 (Neighbor Day)慶祝活動,我們希望擴大您體驗過的善行,並表揚那些付出額外努力來支持自己社區的人們。

如果您想表揚某個人、企業或組織,我們鼓勵您提名他們參加社區日表揚活動!

欲送出提名請至 https://forms.office.com/g/YjBg1rC0pV 

在社區日的前一週,我們可能會在我們的社交媒體平台、電子報、部落格和本地媒體上特別介紹您的故事。在我們繼續從難中治癒和恢復的同時,我們希望這些故事能夠激發同情心和善心,從而為西雅圖開闢一條通往更加團結和公平的道路。

이웃의 날 - 5월 6일, 토요일

친절을 나누며 즐거운 시간을 보낼 수 있는 5월 6일 이웃의 날을 기념하여 모든 시애틀 주민을 초대합니다.

'이웃의 날'은 이웃에게 다가가 새로운 친구를 사귀고, 살기 좋은 지역을 만들기 위해 앞장서시는 분들께 감사를 전하는 특별한 날입니다.

거주민, 사업체 또는 커뮤니티 단체 모두 원하는 방식으로 참여해 주실 것을 당부드립니다. 주된 목표는 너그러운 열린 마음으로 이웃에게 다가가 서로 소통하는 것입니다.

여러분의 이야기를 나눠주세요

5월 6일 토요일에 열리는 연례 이웃의 날 축하 행사를 준비하면서 저희는 여러분이 경험한 친절한 행동을 널리 알리고 자신들의 커뮤니티를 지원하기 위해 더 많은 노력을 기울인 사람들을 기리고자 합니다.

기리고 싶은 사람, 사업체 또는 조직이 있다면 이웃의 날 표창을 위해 지명하시기를 부탁드립니다!

지명자를 제출하려면 다음을 방문하십시오 https://forms.office.com/g/UTbtC2eJEa.

이웃의 날 바로 전의 일주일 동안 저희 소셜 미디어 플랫폼, 뉴스레터, 블로그 및 지역 미디어에서 귀하의 이야기가 공유될 수도 있습니다. 우리가 계속해서 치유되고 회복해감에 따라, 저희는 이 이야기들이 보다 단합되고 형평한 시애틀을 향한 길을 만드는 데 필요한 연민과 친절을 불러 일으키기를 바랍니다.


Maalinta Dariska - Sabtida, 6 ta Maajo

Waxaan kucasuumaynaa dhamaan dadka dagan Seattle inay udabaal degaan Maalinta Dariska marka lagaaro 6 ta Maajo ayagoo samaynaaya talaabooyin iskudhafan oo naxariis leh.

Maalinta Darisku waa maalin qaas ah oo lagu maamuusaayo iskuxirka dadka dariska ah, aadna kusamaysanayso saaxiibo cusub, aadna umahadcelinayso dadka kadhigay xaafadaada meel wanaagsan oo lagu noolaado.

Dadka deegaanka, ganacsiyada, iyo kooxaha bulshada dhamaantood waxaa lagu dhiirigalinayaa inay kaqaybgalaan sidii aay doonaanba/intii karaankooda ah. Hadafka ugu wayn ayaa ah kaliya in la gaaro lana iskuxiro dadka dariskaaga ah ayadoo si deeqsinimo ah lagu samaynaayo. 

La wadaag Sheekooyinkaaga

Anakoo u diyaar garoobayna xuska maalinta deriska ee sanadlaha ah ee sabtida, May 6, waxaan rabnaa in aan kor u qaadno ficilada naxariista leh ee aad la kulantay oo aan ku sharfo dadka u dhabar adeegay taageerada bulshadooda.

Haddii uu jiro qof, ganacsi, ama hay'ad aad jeceshahay inaad maamuusto, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad u magacowdo aqoonsiga Maalinta Deriska!

Si aad u soo gudbiso booqasho magacaabid https://forms.office.com/g/P7extEY9it

Usbuuca ka horeeya maalinta deriska, waxa laga yaabaa inaan ku muujino sheekooyinkaaga baraha bulshada, wargeysyada, baloogyada, iyo warbaahinta maxaliga ah. Marka aan sii wadno bogsiinta iyo soo celinta, waxaan rajeyneynaa in sheekooyinkaani ay dhalin doonaan naxariista iyo naxariista loo baahan yahay si loo sameeyo waddo loo maro Seattle midaysan oo sinnaan ah.

Araw ng Kapitbahay - Sabado, Mayo 6

Iniimbitahan namin ang lahat ng residente ng Seattle na ipagdiwang ang Araw ng Kapitbahay sa Mayo 6 sa pamamagitan ng malugod na pakikibahagi sa mga di-inaasahang mabuting gawain.

Ang Araw ng Kapitbahay ay isang espesyal na araw na inilaan para mag-abot ng kamay sa mga kapitbahay, makipagkaibigan, at magpahayag ng pasasalamat sa mga taong tumutulong na gawing mainam na tirahan ang iyong kapitbahayan.

Hinihikayat ang lahat ng residente, negosyo, o grupo sa komunidad na lumahok sa anumang paraang nais nila. Ang pangunahing layunin ay para lamang mag-abot ng kamay at makipag-ugnayan sa iyong mga kapitbahay sa pamamagitan ng kabutihang-loob.

Ibahagi ang Iyong Mga Kuwento

Bilang paghahanda para sa ating taunang pagdiriwang ng Araw ng Kapitbahay sa Sabado, ika-6 ng Mayo, nais naming itampok ang mga gawain ng kabutihan na inyong naranasan at parangalan ang mga taong nagsumikap upang suportahan ang kanilang komunidad.

Kung mayroong isang tao, negosyo, o organisasyon na gusto mong parangalan, hinihikayat ka naming i-nominate sila para kilalanin sa Araw ng Kapitbahay!

Upang magsumite ng nominasyon, bisitahin ang https://forms.office.com/g/4bADjzsZkq.  

Sa linggo bago ang Araw ng Kapitbahay, maaari naming itampok ang inyong mga kuwento sa aming mga social media platform, newsletter, blog, at sa lokal na media. Habang patuloy tayong bumabangon at nagpapanumbalik, umaasa kaming mapapasiklab ng mga kuwentong ito ang pakikiramay at kabutihan na kailangan para makabuo ng landas tungo sa mas nagkakaisa at pantay na Seattle.

Neighborhoods

Jenifer Chao, Director
Address: 600 4th Avenue, 4th Floor, Seattle, WA , 98104
Mailing Address: PO Box 94649, Seattle, WA, 98124-4649
Phone: (206) 684-0464
Fax: (206) 233-5142
seattleneighborhoods@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Neighborhoods

Seattle Department of Neighborhoods provides resources and opportunities for community members to build strong communities and improve their quality of life.