Tenant Improvement Program

Sinusuportahan ng aming Tenant Improvement Program ang mga negosyante sa mga kritikal na yugto ng pag-unlad, sa paghahanap man ng iNyong unang pisikal na lokasyon, kailangan ng mga pagpapabuti sa harap ng tindahan o pagpapalawak. Nag-aalok kami ng anim (6) na magkakaibang parangal sa pagitan ng tatlong landas – Pagtayo (Emerge), Pagpapabuti (Improve), at Pagpapalawak (Expand).

 • Landas sa Pagtayo ang mga bungkos na tumutulong sa mga bagong negosyo na makahanap o bumuo ng isang permanenteng espasyo sa Lungsod ng Seattle.
 • Landas sa Pagpapabuti ang mga bungkos na nagbibigay sa mga kasalukuyang negosyo ng pagpopondo para sa karatula, kagamitan, at mga pagpabuti sa kaligtasan.
 • Landas sa Pagpapalawakang mga bungkos na nagbibigay ng pagpopondo upang matulungan ang pagpapalawak ng mga negosyo na kumpletuhin ang isang bagong build-out.


Upang makita kung kayo ay kwalipikado para sa isang Bungkos para sa Pagtayo, Pagpapabuti, o Pagpapalawak, mangyari na suriin ang lahat ng kinakailangan sa pagiging karapat-dapat at mga detalye ng bungkos sa ibaba bago mag-aplay.Mayroong suporta sa ibang mga wika

Ang aplikasyon ay dapat isumite sa Ingles. Maaari ninyong tingnan ang mga tanong sa aplikasyon sa inyong nais na wika dito.

Ang mga kawani na nagsasalita ng dalawang wika ay maaaring sagutin ang mga katanungan at tulungan ang mga aplikante na kumpletuhin ang kanilang mga aplikasyon. Upang humiling ng mga serbisyo sa pagsasalin o interpretasyon, tumawag sa (206) 684-8090 at iwanan ang sumusunod na impormasyon sa isang voicemail:

 • Pangalan
 • Numero ng telepono
 • Ninanais na wika
 • Ang uri ng suporta na kailangan

Para sa personal na tulong sa pagkumpleto ng inyong aplikasyon sa inyong wika, mangyaring makipag-ugnayan sa aming mga kasosyo sa Lake City Collective.

 • Lake City Collective Center: 13525 32nd Ave NE, Seattle, WA 98125
 • Kailangan ng appointment. Mangyaring tumawag sa (206) 701-1470.Ang mga aplikasyon ay dapat matapos sa Lunes, Hunyo 24, 2024, 5:00 ng hapon.


Tumalon sa isang seksyon

 1. Mga Bungkos ng Landas sa Pagtatayo
 2. Mga Bungkos ng Landas sa Pagpapabuti
 3. Mga Bungkos ng Landas sa Pagpapalawak
 4. Mga Materyales ng Aplikasyon
 5. Proseso ng Aplikasyon
 6. Mga Tuntunin ng Pagpopondo


Mga Kinakailangan sa Kwalipikasyon

Ang inyong negosyo ay kwalipikado para sa suporta kung:

 • Ito ay isang negosyo para sa kumita na independiyenteng pagmamay-ari, hindi prangkisa, at hindi chain na matatagpuan sa loob ng mga hangganan ng lungsod ng Seattle.
 • Nagagawa ninyong magpakita ng pakinabang sa komunidad
 • Nagsimula kayong magpatakbo bago ang 2022
 • Mayroon kayong hindi bababa sa 3 taon ng nakaraang karanasan sa negosyo o industriya
 • Ang inyong negosyo ay may aktibong Lisensya sa Negosyo ng Lungsod ng Seattle
 • Nag-file kayo ng mga buwis sa City Business and Occupation (B&O)
 • Nabayaran niyo nang buo ang mga buwis o kalooban sa loob ng dalawang buwan ng pagpili ng award


Dapat ding matugunan ng inyong negosyo ang sumusunod na mga kinakailangan sa lokasyon at laki:

 • Matatagpuan sa loob ng mga hangganan ng lungsod ng Seattle
 • Dalawa (2) o mas kaunting lokasyon
 • Mas kaunti sa 50 full-time equivalent (FTE) na empleyado
 • Isang taunang kabuuang kita na mas mababa sa $2 milyon

Ang mga negosyong HINDI karapat-dapat na mag-aplay para sa Programa sa Pagpapabuti ng Nangungupahan ay kinabibilangan ng:

 • Mga negosyong matatagpuan sa unincorporated King County
 • Mga negosyong “pang-husto na gulang na libangan” na kinokontrol sa ilalim ng Seattle Municipal Code 6.270
 • Mga tindahan, mga nagtatanim, at mga nagbabahagi ng cannabis
 • 501 (c) (3), 501 (c) (6) o 501 (c) (19) mga entidad na walang kita

Ang mga iginawad na proyekto ay dapat magbigay ng mga sumusunod upang manatiling karapat-dapat para sa pagpopondo:

 • Isang nilagdaang lease mula sa may-ari ng lupa na may natitira pang 5 taon
  • Hindi naaangkop sa Bungkos ng Bago Mag-upa (Landas sa Pagtayo) o Bungkos ng Bagong Konstraksyon (Landas ng Pagpapalawak)
 • Simulan ang pag-tayo at/o konstruksyon sa loob ng 3 buwan pagkatapos lagdaan ang kontrata ng awardMga Bungkos sa Landas ng Pagtatayo

Ang mga bungkos na ito ay nag-aalok ng propesyunal na suporta at mga serbisyo sa pagkonsulta (teknikal na tulong). Hindi kabilang ang anumang direktang pera na mga parangal. Binabayaran ng programa ang mga kwalipikadong tagapagbigay ng tulong na teknikal para sa mga serbisyong ibinigay sa mga awardees.

1. Bungkos ng Serbisyo sa Pre-lease (halaga: hanggang $20,000)

Nagbibigay ng mga mobile, digital, home-based, o pop-up na negosyo (ibig sabihin, nasa kalawakan sa loob ng 2 taon o mas kaunti) ng mga one-on-one na konsultasyon sa pagpapaunlad ng negosyo upang makatulong na makahanap ng permanenteng espasyo sa Lungsod ng Seattle.

 • Sa tulong ng isang business development coach, ang mga awardee ay gagawa ng business plan para palakasin ang kanilang mga diskarte sa paglago at maunawaan ang mga pangangailangan sa espasyo ng kanilang negosyo.
 • Panimula sa mga bangko at hindi tradisyunal na mga kasosyo sa pagpapautang upang tumulong sa pagtukoy ng mga mapagkukunan ng pagpopondo.
 • Pag-access sa sinuri na mga komersyal na broker upang makita ang mga magagamit na komersyal na ari-arian na tumutugma sa kanilang mga pangangailangan sa negosyo, badyet, at ninanais na heograpikal na lokasyon.
 • Ang isang estimator upang magbigay ng mga gastos sa pagtatayo ng base pagkatapos ng pag-pirma ng isang Letter of Intent (LOI).
 • Pag-upa ng adbokasiya at pagsusuri.

Bilang karagdagan sa lahat ng iba pang kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, ang mga kwalipikadong negosyo ay may 3 taon nang karanasan sa negosyo, nagpapatakbo ng negosyo nang hindi bababa sa 2 taon, at dapat magbigay ng 2 taon ng sariling pag-ulat ng impormasyon tungkol sa buwis.2. Bungkos ng Serbisyo sa Professional Design at Architectural (halaga: hanggang $30,000)

Ang mga negosyong nag-aaplay para sa package na ito ay dapat na nasa kanilang unang lokasyon sa Seattle at nangangailangan ng disenyo ng arkitektura, pang-inhinhyero, at mga serbisyo bago ang konstruksiyon. Ang mga kasama sa bungkos ay:

 • Propesyonal na arkitektura at mga konsultasyon sa konstruksiyon upang makatulong sa pagbuo ng inyong komersyal na espasyo. Kabilang dito ang mga disenyo, plano, permiso, at mga guhit.
 • Isang pangkalahatang kontratista upang suportahan ang pagbuo ng badyet na may mga pagtatantya batay sa mga propesyonal na disenyo.
 • Mga pagpapakilala sa mga bangko at hindi tradisyonal na mga kasosyo sa pagpapahiram upang tumulong sa pagtukoy ng mga pinagmumulan ng pagpopondo.

Bilang karagdagan sa lahat ng iba pang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, ang mga negosyo ay dapat magkaroon ng kanilang unang pisikal na lokasyon sa Seattle na ligtas at dapat magkaroon ng hindi bababa sa tatlong (3) taon na natitira sa kanilang kasalukuyang pag-upa. Ang mga dokumento ay susuriin ng aming pangkat ng tagapayo upang matiyak ang pagsunod.Pagbutihin ang Mga Track Package

1. Bungkos sa Karatula (gawad na pera hanggang $15,000)

Ang gawad na ito ay dapat gamitin ng isang kasalukuyang negosyo para mag-ambag patungo sa panlabas na signage para sa kanilang komersyal na negosyo. Hindi saklaw ng award na ito ang pag kabit ng karatula. Dapat patunayan ng mga iginawad na negosyo na kaya nilang magbayad para sa paggawa at pag-kabit.

Ang mga kwalipikadong negosyo ay nasa operasyon at bukas nang hindi bababa sa dalawang (2) taon sa kanilang kasalukuyang espasyo na may hindi bababa sa limang (5) taon pang natitira sa kanilang kasalukuyang pag-upa.

Ang mga negosyo ay kailangang magpakita ng benepisyo sa komunidad upang maabot ang kanilang halaga ng award. Maaaring kabilang dito ang mga trabahong ginawa, suportadong mga kaganapan sa komunidad, o mga pagkain na naibigay (halimbawa).2. Bungkos ng Kagamitan (gawad na pera hanggang $50,000)

Ang gawad na pera na ito ay maaaring gamitin ng isang kasalukuyang negosyo para sa mga pagbili ng kagamitan.

 • Ang kagamitan ay dapat bilhin mula sa isang komersyal na tagapagtustos ng kagamitan

 • Dapat ipakita ng negosyo kung paano susuportahan ng mga pagbili ng kagamitan ang pagpapatatag at/o paglago ng kanilang negosyo

 • Ang gawad na pera ay hindi maibabayad para sa pagkabit ng kagamitan

 • Dapat kayang bayaran ng mga negosyo ang pagtanggal ng mga lumang kagamitan pati na rin ang paggawa at pagkabit ng kagamitan (napapailalim sa pag-verify)


Ang negosyo ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa limang (5) taon na natitira sa kanilang kasalukuyang pag-upa.

Ang mga negosyo ay kailangang magpakita ng benepisyo sa komunidad upang matugunan ang kanilang halaga ng gawad. Maaaring kabilang dito ang mga trabahong ginawa, suportadong mga kaganapan sa komunidad, o mga pagkain na naibigay (halimbawa).3. Bungkos ng Pagpapabuti sa Kalusugan at Kaligtasan ng Leasehold (gawad na pera hanggang $100,000)

Ang bungkos na ito ay para sa mga kasalukuyang negosyong nangangailangan ng pagsasaayos upang ayusin ang isang karapat-dapat na isyu na nauugnay sa kalusugan at kaligtasan. Kasama sa mga halimbawa ang mga pagpapahusay para sa pagiging naa-access ng ADA, hindi pantay na sahig, mga kinakailangang pag-upgrade sa HVAC, pagtutubero, elektrikal, ilaw, at higit pa.

 • Ang pera ay iginagawad sa pamamagitan ng 0% forgivable loan.

 • Ang mga proyekto sa konstruksyon ay dapat i-bid at bayaran alinsunod sa umiiral na mga halaga ng sahod.

 • Ang mga awardees ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa limang (5) taon na natitira sa kanilang kasalukuyang pag-upa. Ang lahat ng iba pang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ay maaaring suriin dito.

 • Ang mga negosyo ay kailangang magpakita ng benepisyo sa komunidad upang maabot ang kanilang halaga ng award. Maaaring kabilang dito ang mga trabahong ginawa, suportadong mga kaganapan sa komunidad, o mga pagkain na naibigay (halimbawa).Palawakin ang Mga Track Package

Ang mga kwalipikadong negosyo ay lilipat sa isang bagong konstruksyon o ground floor commercial space (dahil sa displacement o pinahusay na pagkakataon) kung saan ang inyong negosyo ang unang nagtaguyod ng paggamit nito. Dapat ay mayroon ka nang pisikal na lokasyon sa Seattle na sinigurado ng isang liham ng layunin o pag-upa.

Ang isang Bungkos ng Landas sa Pagpapalawak ay nagbibigay ng:

 • Isang award na pera sa pamamagitan ng isang 0% na mapapatawad na pautang para sa mga komersyal na proyekto sa pagpapahusay ng nangungupahan
 • Mga propesyonal na consultant sa arkitektura at konstruksiyon upang idisenyo ang build out sa inyong komersyal na espasyo. Kabilang dito ang disenyo, mga plano, at permiso.
 • Isang pangkalahatang kontratista upang suportahan ang pagbuo ng badyet na may mga pagtatantya batay sa mga propesyonal na disenyo, at isang tagapamahala ng konstruksiyon upang matiyak ang pagkumpleto at pagsunod ng proyekto
 • Mga pagpapakilala sa mga bangko at hindi tradisyunal na mga kasosyo sa pagpapahiram upang makatulong na i-finalize ang badyet at tukuyin ang mga mapagkukunan ng pagpopondo

Ang mga halaga ng bagong halaga ng Konstruksyon (Gawad na Pera at Bungkos ng Serbisyong Pangteknikal) ay tutukuyin sa bawat proyekto. Ang kakulangan sa pondo (gawad na pera) ay hindi hihigit sa 50% ng kabuuang halaga ng proyekto. Inaasahang magbibigay ang landlord ng bahay ng 10%-20% ng kabuuang gastos ng proyekto. Ang isang pagbubukod sa 50% na panuntunan ay nalalapat sa mga proyektong nagkakahalaga ng wala pang $100,000.

Ang mga proyekto sa konstruksyon ay dapat i-bid at bayaran alinsunod sa umiiral na mga halaga ng sahod.

Ang mga awardees ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa limang (5) taon na natitira sa kanilang kasalukuyang pag-upa.Mga Materyales ng Aplikasyon

Pakisuri ang mga sumusunod na materyales bago isumite ang inyong aplikasyon. Ang aplikasyon ay dapat isumite sa Ingles. Tumawag sa (206) 684-8090 para makipag-ugnayan sa mga tauhang bilingual na makakatulong sa inyong mapunan ang inyong aplikasyon.

Kinakailangang Dokumentasyon

Ang sumusunod na dokumentasyon ay dapat isumite kasama ng inyong aplikasyon:

 1. Numero ng Unified Business Identifier (UBI)

  • Ang mga negosyo ay tumatanggap ng 9-digit na numero ng UBI kapag nag-aaplay sila para sa kanilang Washington State Business License. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng Department of Revenue online o sa pamamagitan ng koreo.

  • Maaari rin kayong maghanap para sa isang umiiral na numero ng UBI online.

 2. Numero ng City Business License

  • Ang sinumang nagnenegosyo sa Seattle ay dapat magkaroon ng 6-digit na Seattle Business License tax certificate (kilala rin bilang numero ng City Business License), numero ng Customer ng Lungsod, o pangkalahatang lisensya sa negosyo. Ang mga may-ari ng negosyo ay kailangang mag-renew ng certificate na ito bawat taon bago mag Disyembre 31.

  • Ang numerong ito ng City Business License ay hiwalay sa lisensya ng negosyo ng estado ng Washington. Kung hindi niyo mahanap ang inyong numero sa Find a Business tool sa paghahanap, maaari lang kayo magkaroon ng lisensya ng estado ng Washington.

  • Ang mga negosyo ay maaaring mag-aplay o mag-renew ng Lisensya sa Negosyo ng Lungsod online o sa pamamagitan ng koreo.

 3. Paghahain ng buwis sa Business at Occupation (B&O)

  • Ang mga maliliit na negosyo na interesadong mag-aplay para sa Tenant Improvement Program ay kailangang sumunod sa City Business License at Business and Occupation (B&O) na mga kinakailangan sa buwis upang maging karapat-dapat para sa pondong ito.

  • Ang bawat negosyo ay dapat mag-file at mag-ulat sa Lungsod kahit na walang aktibidad o wala kayong anumang buwis. Ang buwis sa negosyo ng Seattle ay hindi katulad ng buwis sa negosyo ng estado ng Washington; ang mga negosyo ay dapat maghain ng mga buwis sa Seattle nang hiwalay sa mga buwis ng estado.

  • Ang mga negosyo ay maaaring mag-file at mag-report online o sa pamamagitan ng koreo. Para sa mga karagdagang tanong tungkol sa mga buwis na ito, maaaring makipag-ugnayan ang mga negosyo sa Seattle Finance sa tax@seattle.gov.

  • Walang utang ang mga negosyo sa pangkalahatang buwis sa Negosyo at Trabaho (B&O) kung ang kanilang taunang nabubuwisang kabuuang kita ay mas mababa sa $100,000, ngunit kailangan pa ring mag-file ang mga negosyo.

 4. 2022 at 2023 Impormasyon sa buwis

  • Kung nag-aaplay para sa Health and Safety o New Construction packages, kakailanganin mo rin ang 2021 tax information

 5. Numero ng Unique Entity ID (UEI)

  • Para sa Bagong Construction Package lamang

 6. Signed Lease para sa lahat ng mga parangal maliban sa Pre-Lease at Bagong Konstuksyon. Para sa bagong Konstruksyon, kailangan ng LOI.

 7. Badyet at mga mapagkukunan

  • Ang mga Bungkos ng Health and Safety and New Construction ay mangangailangan sa negosyo na bumuo ng isang badyet na naglalarawan sa mga gastos sa proyekto (hard construction, soft cost, atbp.) at mga pinagmumulan ng pagpopondo.

  • Kung hindi pa kayo nakakatanggap ng pangako mula sa iba pang pinagmumulan ng pagpopondo sa pag-unlad maaari pa rin kayo mag-apply, ngunit ang lahat ng pinagkukunan ng pagpopondo ay dapat na ma-secure bilang isang kondisyon ng disbursement para sa award ng Tenant Improvement Program.

  • Example Budget and Sources (PDF).

 8. Liham ng SuportaProseso ng Aplikasyon

Ang mga aplikasyon ay dapat matapos hanggang sa Hunyo 24, 2024, sa ganap na 5:00 ng hapon. Isumite ang inyong aplikasyon sa pamamagitan ng online portal. Ang mga nahuling aplikasyon ay hindi tatanggapin.

Ang aplikasyon ay dapat isumite sa Ingles. Tumawag sa (206) 684-8090 para makipag-ugnayan sa mga tauhang bilingual na makakatulong sa inyong mapunan ang inyong aplikasyon. Maaari ninyong tingnan ang mga tanong sa aplikasyon sa inyong nais na wika dito.

Palatakdaan ng oras

 • Mayo 20, 2024: Bukas ng mga aplikasyon sa Programa ng Tenant Improvement.

 • Hunyo 24,2024: Ang mga aplikasyon sa Programa ng Tenant Improvement ay magsasara ng 5 ng hapon.

 • Hulyo-Agosto 2024: Ang mga nagawaran ng kaloob ay ipapaalam sa pagpili at karagdagang dokumentasyon (kung kinakailangan).

Mga Sesyon ng Impormasyon

Magsasagawa kami ng mga sesyon ng impormasyon upang ilarawan ang pagkakataong ito sa pagpopondo at sagutin ang mga tanong. Ang mga sumusunod na virtual session ay iho-host sa Webex at ire-record:

Pamantayan sa Pagpili at Proseso ng Pagsusuri

Ang isang Community Advisory Group ay susuriin at mag-iiskor ng mga aplikasyon sa pakikipagtulungan sa OED para sa mga parangal sa Kalusugan at Kaligtasan at Bagong Konstruksyon. Grow America (GA) ay magpapayo sa kahandaan at posibilidad ng proyekto ng mga aplikante.

Ang mga nagawaran at halaga ng kaloob ay uunahin at bibigyan ng puntos batay sa mga sumusunod na pamantayan:

 • Equity: Mga proyektong nagsisilbi sa mga kapitbahayan na may mataas na panganib sa displacement at/o mga proyektong sumusuporta sa BIPOC, at/o mga negosyong pag-aari ng kababaihan.

 • Viability: Pagpapanatili ng negosyo gaya ng mga makasaysayang benta o taunang kabuuang benta, at karanasan sa negosyo.

 • Project readiness: Katayuan ng pisikal na espasyo, paglalarawan ng proyekto, detalye ng badyet at pangako ng iba pang mapagkukunan ng pagpopondo.

 • Impact: Mga proyekto o may-ari ng negosyo na nagbibigay ng panlipunan at/o pampublikong benepisyo na nagpapakita ng positibong epekto sa komunidad.

Pipiliin ng mga kawani ng OED ang mga nangungunang marka bilang mga finalist. Dapat kumpletuhin ng mga finalist ang isang karagdagang aplikasyon (tingnan sa ibaba), pagbisita sa site, at pakikipanayam upang matukoy ang pagiging posible at pinansyal na pangangailangan ng bawat proyekto.

Ang mga finalist ay kinakailangan (ngunit hindi limitado) na isumite ang sumusunod sa kanilang karagdagang aplikasyon:

 • Nakasulat na plano ng proyekto

 • Detalyadong naka-item na badyet

 • Lease o letter of intent (maliban sa pre-lease service package)

 • Mga pagtatantya ng gastos na natanggap mula sa mga kontratista o mga supplier ng komersyal na kagamitan.

 • Personal at pananalaping impormasyon sa negosyo; at

 • Aplikasyon ng loan at/o patunay ng pagpopondo

NOTE: Para sa mga proyekto sa pagtatayo, isang komite sa pagpili ng komunidad na maaaring kabilang ang mga eksperto sa industriya, mga may-ari ng negosyo sa Seattle, at mga nagpapahiram ay pipili ng mga gagawaran mula sa finalist pool.Mga Tuntunin ng Pagpopondo

Ang mga piling negosyante na nagsisimula o nagpapalawak ng kanilang mga negosyo sa Seattle ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa limang (5) taon na natitira sa kanilang pag-upa. Dapat din silang magbigay ng pagpapatunay ng mga bagong trabahong nilikha o umiiral na mga trabahong pinanatili at magpakita ng benepisyo sa komunidad.

 • Ang mga kaloob ng Tenant Improvement Program ay iginawad bilang isang mapapatawad na pautang na may 0% na interes. Ang loan ay mapapalitan sa isang kaloob matapos na ang negosyo ay magpatuloy sa pagpapatakbo sa loob ng isang taon pagkatapos ng pagkumpleto ng konstruksiyon o kapag natugunan nila ang kanilang pangangailangan sa pampublikong benepisyo.

 • Ang gawad ng Tenant Improvement Program ay hindi nilayon upang masakop ang buong gastos ng proyekto. Ang maliit na negosyo ay kinakailangang sakupin ang isang bahagi ng mga gastos sa proyekto at ang mga landlord ay inaasahang magbibigay ng allowance para sa pagpapahusay ng nangungupahan para sa proyekto.

 • Dapat makontrata ang mga parangal sa loob ng 3 buwan pagkatapos ng anunsyo ng parangal at dapat na ganap na gastusin 12 buwan pagkatapos mapirmahan ang kontrata.

 • Ang lahat ng mga bungkos maliban sa Pre-lease, Disenyo, at Bagong Mga Bungkos ng Konstruksyon ay kinakailangang magkaroon ng hindi bababa sa 5 taon na natitira sa kanilang Kasunduan sa Pag-upa.

 • Bungkos sa Pre-leaseay hindi nangangailangan ng lease dahil ang package na igagawad sa inyo ay kasangkot sa pagtulong sa may-ari ng negosyo sa paghahanap ng isang commercial space at pagpirma ng lease sa oras na iyon.

 • Bungkos sa Disenyonangangailangan ng 3-taong pag-upa dahil walang kinakailangan sa pagtatayo.

 • Bungkos sa New Constructionmaaaring magsumite ang mga gagawaran ng kasunduan sa pag-upa kung mayroon sila, ngunit hindi ito kinakailangan. Maaari kayong mag-aplay para sa package na ito na may Letter of Intent (LOI) mula sa landlord. Subalit, ang lungsod ay mangangailangan ng nilagdaang lease mula sa landlord bilang kondisyon para sa pagpopondo sa disbursement sa loob ng anim na buwan ng pagpili.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.