Chương Trình Tiếp Cận Bán Hàng Kỹ Thuật Số

Các doanh nghiệp nhỏ có thể đăng ký Chương trình Tiếp Cận Bán Hàng Kỹ Thuật số trước ngày 24 tháng 6 năm 2022: ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY.

Thông qua Chương Trình Tiếp Cận Bán Hàng Kỹ Thuật Số, Văn phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle và Kay Tita đang hợp tác để xóa bỏ các rào cản về tiếp cận kỹ thuật số tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp nhỏ. Chương trình sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ đang chỉ sử dụng tiền mặt bằng cách cung cấp hệ thống điểm bán hàng (POS) miễn phí cũng như kết nối các doanh nghiệp với các công cụ và đào tạo cần thiết để phát triển doanh nghiệp của họ với công nghệ mới.

Chủ doanh nghiệp tham gia sẽ nhận được:

  • Một hệ thống Điểm Bán Hàng (POS) của công ty Square.
  • Một tấm áp phích công ty Square
  • Một iPad Air.
  • Chương trình đào tạo và hơn thế nữa.

Hệ thống Điểm Bán Hàng (POS) mới này sẽ chuyển hoạt động kinh doanh từ chỉ sử dụng tiền mặt sang chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và các hình thức thanh toán kỹ thuật số khác. Do đó, chương trình sẽ giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ phát triển doanh nghiệp của họ thông qua việc gia tăng‑ năng lực thương mại điện tử, kiến thức kỹ thuật số được cải thiện và nhận thức cao hơn về tài chính doanh nghiệp.

Để biết các yêu cầu để đủ điều kiện và thông tin cập nhật, vui lòng truy cập trang web của Kay Tita.

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle cam kết xây dựng một nền kinh tế bình đẳng và bao gồm tất cả, mang lại lợi ích cho toàn thành phố, bằng cách thúc đẩy khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế cho tất cả các cộng đồng đa dạng của Seattle.

Thành Phố Seattle khuyến khích mọi người nên tham gia vào các chương trình và hoạt động của thành phố. Đối với các câu hỏi thêm, phiên dịch hoặc thông dịch, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cho người khuyết tật, tài liệu trong các định dạng khác hoặc để tiếp cận thông tin, xin vui lòng liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle theo số (206) 684-8090 hoặc oed@seattle.gov.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.