Câu Hỏi Thường Gặp Về Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ

1. Vòng tài trợ mới này cho các khoản trợ cấp của Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ có mở cho những người đăng ký mới không?

Thành Phố Seattle không còn chấp nhận đơn đăng ký cho Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ.

2. Khi nào là hạn chót để đăng ký?

Các đơn đăng ký có hạn chót vào ngày 14 tháng 11 lúc 11h59 tối Chúng tôi không nhận hồ sơ nộp muộn.

3. Có bao nhiêu người đã nộp đơn trong các vòng trước, và Quỹ đã tài trợ được bao nhiêu?

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế đã nhận được gần 9.000 đơn đăng ký cho vòng đầu tiên khi Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ chấp nhận đơn đăng ký vào tháng 3 năm 2020. Có hơn 4.000 đơn đã được nộp cho vòng thứ hai vào tháng 11 năm 2020.

Đến nay, Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ đã trao hơn 10 triệu đô la tài trợ trực tiếp cho gần 1.500 doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế từ đại dịch khắp Seattle.

Truy cậpcơ sở dữ liệu về những người nhận được tài trợ của Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ để biết thêm thông tin.

4. Nguồn tài trợ cho các khoản trợ cấp của Quỹ Bình Ổn đến từ đâu?

Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ được tài trợ bởi Quỹ Chung của Thành Phố Seattle và Khối Phát Triển Cộng Đồng Liên Bang (Community Development Block Grant - CDBG) cho 5 vòng trước. Vòng 6 của Quỹ Bình Ổn được tài trợ bởi Quỹ Phục Hồi Tài Chính Địa Phương Coronavirus (Coronavirus Local Fiscal Recovery Fund - CLFR) được thành lập theo Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act - ARPA).

5. Các điều kiện để đăng ký là gì?

Để đủ điều kiện đăng ký cho Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ, các doanh nghiệp đủ điều kiện phải:

 • Đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và các hạn chế liên quan đến sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như gián đoạn kinh doanh hoặc đóng cửa do đại dịch.
 • Có giấy phép kinh doanh còn hạn được cấp bởi Thành Phố Seattle.
 • Đã khai thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (B&O) của Thành Phố và nộp thuế đầy đủ nếu còn nợ.
 • Tuân thủ tất cả các luật và quy định của liên bang, tiểu bang và thành phố.
 • Chỉ nộp một đơn đăng ký duy nhất cho mỗi doanh nghiệp, địa chỉ, hộ gia đình, Số Nhận Dạng Nhân Viên (EIN), Số Nhận Dạng Doanh Nghiệp Thống Nhất (UBI) và/hoặc số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố.

Địa Điểm:

 • Nằm trong địa giới thành phố Seattle.
 • Có địa chỉ kinh doanh thực tế và hoạt động tại Seattle, địa chỉ này sẽ được xác thực thông qua các tờ khai thuế Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp (B&O) đã nộp. Nếu bản khai thuế doanh nghiệp của quý vị không đề cập đến địa chỉ Seattle, doanh nghiệp sẽ bị coi là không đủ điều kiện.
  • Ngoại lệ: Người lao động sáng tạo, xe tải bán thức ăn và người bán hàng ở chợ nông sản. Các doanh nghiệp này hiện phải kinh doanh tại Thành Phố Seattle và cung cấp địa chỉ thường xuyên nhất tại Seattle của họ.
 • Không có quá hai địa điểm kinh doanh.

Quy Mô:

 • Có tối đa 50 nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương.
 • Là chủ sở hữu duy nhất, tập đoàn C-corporation, tập đoàn S-corporation, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc quan hệ đối tác hữu hạn, với doanh thu ròng hàng năm tối đa 2 triệu đô la ($2.000.000) và tối thiểu là một nghìn đô la ($1.000).
  • Sở Tài Chính và Dịch Vụ Hành Chính của Seattle sẽ xác định khoản lỗ này thông qua doanh thu được báo cáo trong thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (B&O) cho năm 2019 và 2020 của doanh nghiệp.

Hoạt Động kinh Doanh:

 • Hiện đang mở cửa và hoạt động kinh doanh.
 • Bắt đầu hoạt động trước ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 • Là một doanh nghiệp thuộc sở hữu độc lập, không phải là nhượng quyền thương mại và không thuộc chuỗi doanh nghiệp lớn.

Tổn thất doanh thu:

 • Doanh nghiệp phải có tổng số lỗ ròng hàng năm bằng hoặc vượt quá số tiền trợ cấp đang nộp đơn xin theo dữ liệu từ thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (B&O) của Thành Phố.

Tiêu chí bổ sung cho các tổ chức phi lợi nhuận:

 • Là một tổ chức nghệ thuật biểu diễn, tổ chức văn hóa hoặc tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh.
 • Có trạng thái phi lợi nhuận còn hiệu lực với Văn phòng Thư ký Tiểu bang Washington.

6. Những doanh nghiệp nào KHÔNG đủ điều kiện để đăng ký?

Các doanh nghiệp KHÔNG đủ điều kiện đăng ký cho Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ bao gồm:

 • Các doanh nghiệp nằm ở Quận King chưa hợp nhất.
 • Các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động bất hợp pháp theo luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.
 • 1099: Các dạng nhà thầu độc lập sau:
  • Chủ sở hữu cho thuê ngắn hạn hoặc dài hạn hoặc bất động sản đầu tư (bao gồm Airbnb, Vrbo, v.v.).
  • Bất động sản cá nhân (môi giới độc lập).
  • Chia sẻ xe, taxi, dịch vụ giao đồ ăn và dịch vụ xe hơi (chẳng hạn như Uber, Lyft, Yellow Cab, Door Dash, Uber Eats, v.v.)
 • Các tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3), 501(c)(6) hoặc 501 (c)(19), ngoại trừ nghệ thuật biểu diễn, các tổ chức văn hóa và các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh.

7. Những người đủ tiêu chuẩn để nhận trợ cấp được lựa chọn như thế nào?

Sau khi Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ hết nhận đơn đăng ký, Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế sẽ bắt đầu xem xét các đơn đăng ký và lựa chọn người được nhận trợ cấp vào ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Tất cả các ứng viên phải nộp đơn hoàn chỉnh trước thời hạn. Các hồ sơ đăng ký không hoàn chỉnh và các hồ sơ không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu khi xem xét đủ điều kiện lúc ban đầu sẽ bị loại và sẽ không được xem xét thêm. Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế có quyền yêu cầu làm rõ và chấp nhận hoặc từ bỏ mọi bất thường hoặc thiếu xót thông tin trong việc xác định đơn đăng ký có đủ điều kiện hay không.

Các nhân viên của Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ có thể liên hệ với người nộp đơn để xác minh Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố và việc tuân thủ Thuế Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp (B&O). Tại thời điểm này, các ứng viên sẽ có 48 tiếng đồng hồ để xác nhận các tuân thủ quy định để được xem xét nhận tài trợ. Nhân viên có thể liên hệ với người nộp đơn qua điện thoại với mã vùng là 206 hoặc email có đuôi là @seattle.gov. Các doanh nghiệp có thể xác minh danh tính của nhân viên bằng cách gọi đến văn phòng của chúng tôi theo số (206) 684-8090 hoặc truy cập trang danh bạ nhóm của chúng tôi trên trang mạng.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ có nhiều khả năng phải chịu những tác động kinh tế lớn nhất, Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế sẽ đảm bảo sự ưu tiên dành cho các doanh nghiệp từ các cộng đồng chưa được phục vụ sau:

 • Các doanh nghiệp nhỏ thuộc quyền sở hữu của Người Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu (BIPOC).
 • Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ.
 • Các doanh nghiệp nhỏ nằm trong vùng thống kê dân số khó khăn với tỷ lệ nghèo tối thiểu là 30% hoặc thu nhập không vượt quá 60% mức thu nhập trung bình.
  • Lưu ý: những khu vực này phải đáp ứng định nghĩa về “cộng đồng thu nhập thấp” (low income communities - LIC) của Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ liên bang (Small Business Administration - SBA), và Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ đã ưu tiên các cộng đồng có thu nhập thấp để nhận tài trợ phục hồi do COVID.

Tất cả các ứng viên sẽ được thông báo về tình trạng hồ sơ của họ trước ngày 31 tháng 1 năm 2022.

8. Làm thế nào để chúng tôi biết các doanh nghiệp được chọn có đủ điều kiện để nhận tài trợ?

Chủ doanh nghiệp sẽ hoàn thành một loạt các câu hỏi để tự động xác định xem họ có đủ điều kiện để nhận trợ cấp hay không. Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế sẽ làm việc với bộ phận Tài Chính và Dịch Vụ Hành Chính để xác minh tài liệu được cung cấp trong đơn đăng ký.

9. Quá trình lựa chọn người được nhận tài trợ có công bằng và không thiên vị không?

Có. Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế của Thành Phố Seattle không phân biệt đối xử hoặc loại các ứng viên doanh nghiệp dựa trên giới tính, chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính, tình trạng gia đình, quốc gia xuất xứ, tình trạng khuyết tật hoặc các danh mục nhân khẩu học khác.

10. Làm thế nào để đảm bảo rằng các chủ doanh nghiệp không được đại diện và không nói tiếng Anh có cơ hội nhận được tài trợ một cách công bằng?

 • Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế đang làm việc với Văn Phòng Nhập Cư và Tị Nạn, liên lạc viên cộng đồng của Sở Phụ Trách Khu Dân Cư và các đối tác cộng đồng khác để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận cho các chủ doanh nghiệp khó tiếp cận, để thông báo cho họ về thời gian nhận đơn và đăng ký cho Quỹ Bình Ổn.
 • Chương trình sẽ dịch các tài liệu hồ sơ cần thiết để đảm bảo các cộng đồng không nói tiếng Anh có thể tiếp cận nguồn lực hỗ trợ này.
 • Nhóm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ sẽ tổ chức một buổi cung cấp thông tin trực tuyến về cách đăng ký cho Quỹ Bình Ổn vào 2h chiều ngày 21 tháng 10. Các tài liệu phiên dịch và thông dịch song ngữ sẽ được cung cấp bằng tiếng Amharic, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Việt.
 • Nếu người nộp đơn không có máy tính hoặc mạng internet đáng tin cậy, họ có thể liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế để được nhân viên hỗ trợ trong việc nộp đơn đăng ký trực tuyến. Tất cả các chi nhánh của Thư Viện Công Cộng Seattle đều có sẵn máy tính và truy cập mạng internet.
 • Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ ngôn ngữ, hỗ trợ tiếp cận cho người khuyết tật, tài liệu ở các định dạng thay thế và thông tin cho người khuyết tật để hỗ trợ những ứng viên đủ điều kiện hoàn thành đơn đăng ký này. Các doanh nghiệp có thể tiếp cận hỗ trợ bằng cách gọi số (206) 684-8090 hoặc gửi email đến oed@seattle.gov.

11. Doanh nghiệp sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

Các khoản tài trợ được trao với số tiền là $5.000, $10.000 và $20.000.

12. Khoản trợ cấp có thể được sử dụng để làm gì?

Tiền tài trợ chỉ có thể được sử dụng cho các chi phí hoạt động của các doanh nghiệp được tài trợ. Chi phí hoạt động được định nghĩa là các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp như tiền thuê nhà, tiền lương cho nhân viên và các hoạt động kinh doanh khác.

13. Tại sao doanh nghiệp phải chia sẻ thông tin tài chính?

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế thu thập thuế Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp (B&O) và các ước tính hóa đơn hàng tháng khác để đánh giá nhu cầu và nguồn trợ cấp trong tương lai, sự tuân thủ quy định của doanh nghiệp nhỏ và nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, để đảm bảo nhu cầu xin trợ cấp là có thật và xác nhận doanh nghiệp đã bị tổn hại kinh tế do dịch COVID-19.

14. Các đơn đăng ký và hồ sơ tài chính có được công khai không?

Nói chung, các tài liệu liên quan tới hồ sơ đăng ký được phép công khai. Tuy nhiên, luật tiểu bang Washington cho phép một số thông tin cá nhân và tài chính không cần phải tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của người nộp đơn.

15. Doanh nghiệp đã nhận được tài trợ trong 5 vòng đầu tiên của Quỹ Bình Ổn có thể đăng ký lại không?

Có, các doanh nghiệp nhận được tài trợ trong 5 vòng đầu tiên của Quỹ Bình Ổn được phép đăng ký tham gia vòng này. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện sẽ cần phải nộp đơn đăng ký trực tuyến, bao gồm cả những người đã nhận được gói tài trợ trong quá khứ và các doanh nghiệp đã nộp đơn trước đó.

16. Nếu một doanh nghiệp cần tiền mặt ngay bây giờ, thì có nguồn lực hỗ trợ bổ sung nào không?

Ngoài Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ của Thành Phố, có một số nguồn lực hỗ trợ từ tiểu bang, liên bang và từ thiện dành cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19. Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp xin hỗ trợ từ các nguồn lực này; truy cập trang thông tin của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

17. Các ví dụ về doanh nghiệp di động là gì?

Ví dụ về các doanh nghiệp di động không yêu cầu phải có địa điểm kinh doanh thực tế để đăng ký cho khoản tài trợ này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:

 • Người bán hàng ở chợ nông sản.
 • Người phục vụ ăn uống.
 • Xe bán thức ăn.
 • Huấn luyện viên cá nhân.
 • Dịch vụ dọn dẹp.
 • Dịch vụ dọn rác.
 • Dịch vụ chuyển nhà.

Hãy nhớ rằng tất cả các ứng viên PHẢI có giấy phép kinh doanh hiệu lực mới nhất của Thành Phố Seattle. Quý vị có thể kiểm tra tình trạng giấy phép kinh doanh của mình tại filelocal-wa.gov.

18. Điều gì phân loại doanh nghiệp thuộc Ngành Công Nghiệp Sáng Tạo?

Ví dụ về các doanh nghiệp thuộc Ngành Công Nghiệp Sáng Tạo không yêu cầu địa điểm kinh doanh thực tế để đăng ký nhận tài trợ này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:

 • Làm phim (bao gồm công nghệ nhập vai, đa phương tiện như AR / VR / MR / XR / CGI / chụp chuyển động / chơi game / hoạt hình, phân phối, triển lãm, v.v.).
 • Âm nhạc (bao gồm nhạc sĩ, địa điểm âm nhạc, phòng thu âm, kỹ thuật viên âm thanh, quản lý nghệ sĩ, hãng thu âm, đặt chỗ, v.v.).
 • Sự kiện đặc biệt.
 • Nhiếp ảnh.
 • Các công ty sáng tạo (quảng cáo, thiết kế đồ họa, sáng tạo nội dung, v.v.).
 • Thời trang, may mặc và dệt may.
 • Văn học (xuất bản, báo chí, viết văn, chỉnh sửa bản sao, v.v.).

19. Các doanh nghiệp của Ngành Công Nghiệp Sáng Tạo có bao gồm các nghệ sĩ cá nhân không?

Các nghệ sĩ cá nhân là các doanh nghiệp trong ngành và đủ điều kiện đăng ký cho Quỹ Bình Ổn.

20. Điều gì sẽ xảy ra nếu các thành viên trong gia đình làm việc tại doanh nghiệp của tôi, tôi có khai họ làm nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương (FTE) được không?

Nếu các thành viên gia đình nằm trong biên chế trả lương, thì quý vị sẽ có thể bao gồm họ là nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương.

21. Điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp của tôi có hơn 50 nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương (FTE) vào ngày 1 tháng 3 năm 2020, nhưng phải giảm nhân sự do đại dịch? Doanh nghiệp của tôi có đủ điều kiện không?

Các doanh nghiệp có hơn 50 nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương vào ngày 1 tháng 3 năm 2020 sẽ không đủ điều kiện. Doanh nghiệp của quý vị phải có tối đa chỉ 50 nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương.

22. Nếu tôi được yêu cầu phải có tối thiểu 24 tháng hoạt động kinh doanh, thì có ngày giới hạn nào mà lẽ ra tôi phải bắt đầu hoạt động không?

Các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trước ngày 19 tháng 10 năm 2019, sẽ đáp ứng thời hạn tối thiểu 24 tháng.

23. Doanh nghiệp của tôi hiện đang đóng cửa do COVID, tôi có đủ điều kiện để đăng ký không?

Các doanh nghiệp đã phải đóng cửa do COVID vẫn đủ điều kiện để đăng ký nếu họ đáp ứng được các yêu cầu khác và có giấy phép kinh doanh đang có hiệu lực tại Seattle. Nếu doanh nghiệp đóng cửa vĩnh viễn, thì doanh nghiệp này sẽ không đủ điều kiện để nộp đơn cho Quỹ Bình Ổn.

24. Nếu tôi là tài xế của công ty chia sẻ xe như Uber hoặc Lyft, tôi có đủ điều kiện không?

Tài xế của những công ty này không đủ điều kiện.

25. Các dịch vụ giữ trẻ ban ngày có đủ điều kiện không?

Có, các dịch vụ này đủ điều kiện.

26. Các tổ chức phi lợi nhuận có đủ điều kiện không?

Chỉ một số tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện. Các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện bao gồm nghệ thuật biểu diễn, các tổ chức văn hóa và các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh.

27. Nếu nhân viên của tôi hiện đang làm việc từ xa, đó có được tính là một địa điểm bổ sung không?

Không, nhân viên đang làm việc từ xa không được tính là một địa điểm bổ sung.

28. Phân loại nhóm chính là gì?

 • Nông nghiệp hoặc tài nguyên thiên nhiên (quản lý lâm nghiệp, trồng trọt, khai thác, đánh bắt cá)
 • Dịch vụ kinh doanh (pháp lý, kế toán, tiếp thị, tư vấn cho doanh nghiệp)
 • Giữ trẻ hoặc chăm sóc trẻ em
 • Công việc xây dựng hoặc liên quan tới công trường (nhà thầu xây dựng, xây dựng dân dụng)
 • Các ngành công nghiệp sáng tạo (phim ảnh; vui chơi về đêm; sự kiện đặc biệt; nhiếp ảnh; quảng cáo, thiết kế đồ họa, sáng tạo nội dung; thời trang, may mặc và dệt may; văn học, xuất bản, báo chí, chỉnh sửa bản sao)
 • Dịch vụ giáo dục (đào tạo, học từ xa/trực tuyến)
 • Tài chính, bảo hiểm hoặc bất động sản (ngân hàng, ngân hàng đầu tư, môi giới bảo hiểm, môi giới bất động sản)
 • Chăm sóc sức khỏe (văn phòng y tế, phòng khám, viện dưỡng lão, nhà trị liệu xoa bóp, nha sĩ)
 • Khách sạn
 • Dịch vụ ăn uống: nhà hàng
 • Dịch vụ ăn uống: quán bar hoặc quán rượu
 • Khoa học đời sống hoặc công nghệ sinh học (nghiên cứu và phát triển, dược phẩm, thiết bị y tế)
 • Sản xuất: hàng không vũ trụ (nhà cung cấp hàng không vũ trụ)
 • Sản xuất: sản xuất thực phẩm và đồ uống (sản xuất thực phẩm, chế biến thủy sản, nhà máy bia, xưởng làm rượu, nơi chưng cất đồ uống có cồn)
 • Sản xuất: hàng hải (đóng và sửa chữa tàu thuyền)
 • Sản xuất: khác
 • Dịch vụ cá nhân (làm đẹp, thể dục, chăm sóc trẻ em, giặt là, dịch vụ cá nhân hoặc tiêu dùng)
 • Xuất bản in hoặc thông tin khác (báo, tạp chí, xuất bản sách, sản xuất phim)
 • Dịch vụ chuyên nghiệp hoặc kỹ thuật (công ty kiến trúc, công ty kỹ sư)
 • Bán lẻ: có cửa hàng
 • Bán lẻ: không có cửa hàng hoặc thương mại điện tử
 • Dịch vụ xã hội (dịch vụ ăn uống, nhà ở, dịch vụ khẩn cấp, công tác xã hội)
 • Dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ điện toán đám mây hoặc viễn thông (phần mềm, điện toán đám mây, nhà cung cấp mạng internet, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông)
 • Vận tải hoặc kho bãi (vận tải đường bộ, đường sắt, giao nhận hàng hóa, hãng hàng không, kho bãi, vận tải mặt đất, chuyển phát nhanh)
 • Vận chuyển: đường thủy (du thuyền trên biển, du lịch đường thủy, chở hàng)
 • Dịch vụ rác thải (quản lý rác thải)
 • Cơ sở bán buôn, bán sỉ

29. Doanh nghiệp của tôi nộp hồ sơ vào tháng 3 năm 2020 và tháng 11 năm 2020; tôi có cần đăng ký lại cho vòng 6 của Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ không? 

Các doanh nghiệp đã nộp đơn vào tháng 3 và tháng 11 năm 2020 cần phải đăng ký lại cho vòng 6 của Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện sẽ cần phải nộp đơn đăng ký trực tuyến.

30. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể tìm thấy doanh nghiệp của mình trên thanh tìm kiếm trên cùng? 

Nếu quý vị không thể tìm thấy doanh nghiệp của mình trong thanh tìm kiếm trên cùng, hãy thử tải lại trang và tìm kiếm doanh nghiệp của quý vị với tên doanh nghiệp, địa chỉ, số Nhận Dạng Doanh Nghiệp Thống Nhất (UBI) hoặc số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố. 

Lưu ý: Nếu số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố (Số Khách Hàng Thành Phố) của quý vị không hiện ra sau khi tải lại trang hoặc nếu quý vị nhận được thông báo lỗi, có khả năng doanh nghiệp của quý vị không tuân thủ quy định. Vui lòng tham khảo phần Tài Liệu Bắt Buộc để biết thêm thông tin, truy cập công cụ Tìm Kiếm Doanh Nghiệp để tìm số Giấy Phép Kinh Doanh Thành phố của quý vị và gửi email ngay đến tax@seattle.gov để kiểm tra tình trạng thuế của doanh nghiệp quý vị.       

Quý vị vẫn có thể đăng ký xin tài trợ nếu quý vị không thể tìm thấy doanh nghiệp của mình trong thanh tìm kiếm trên cùng; vui lòng tự điền vào thông tin doanh nghiệp và thông tin liên hệ của quý vị vào cổng nộp hồ sơ.

31. Doanh nghiệp của tôi đã nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ; tôi sẽ nhận được mẫu đơn 1099 của mình bằng cách nào? 

Dịch Vụ Tài Chính và Hành Chính của Thành Phố Seattle đã gửi mẫu đơn 1099 đến các địa chỉ được liệt kê trên đơn W-9 vào cuối tháng 1. Điều này không bao gồm các tập đoàn C-corporations, tập đoàn S-corporations hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Đối với các doanh nghiệp không nhận được hoặc thất lạc mẫu đơn 1099 của họ, vui lòng liên hệ với Kim Roberts theo địa chỉ Kim.Roberts@seattle.gov để nhận bản sao qua email. 

32. Ai sẽ đủ điều kiện để nhận được thêm tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách xác minh tiêm chủng? 

Bắt đầu từ ngày 25 tháng 10, những người từ 12 tuổi trở lên sẽ phải xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ vắc-xin COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính để tham gia một số sự kiện và cơ sở trong nhà và ngoài trời ở Quận King. Để giúp bù đắp các tác động kinh tế gia tăng mà quy định này sẽ có đối với các doanh nghiệp và tổ chức được yêu cầu phải thực thi chính sách này, các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức đăng ký cho Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ và nằm trong các lĩnh vực sau đây sẽ đủ điều kiện nhận thêm khoản tài trợ lên đến $1.000.

Các lĩnh vực cho khoản tài trợ bổ sung này bao gồm nhà hàng, tổ chức văn hóa và nghệ thuật biểu diễn, không gian giải trí về đêm và không gian hoạt động ngoại khóa/giải trí trong nhà (chẳng hạn như sân chơi bowling, phòng tập thể dục, cơ sở chơi game, v.v.).

Doanh nghiệp sẽ không bắt buộc phải nộp riêng một đơn đăng ký khác.

Có Câu Hỏi?

Liên hệ với chúng tôi theo số (206) 684-8090 hoặc oed@seattle.gov.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.