Amma Yaabbadhu

አማርኛ • 简体中文 • 繁体字 • 日本語한국어 • Oromiffa • af-Soomaali • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English

Vaawucharoonni Yaabbii Ammaa maali?

Wayta barbaade yaabbii argamuu danda'u kan kaffalttiin madalawaa ta'e argadhu.

Manguddooni 65+, namoonni hir'ina qaamaa qaban, fi kunuunsitoonni yaabbatoota ulaagaa guutan wajjin deeman vaawucharoota $20 anga 6 ji'a tokko keessatti yaabbiwwan Yellow Cab, Uber, ykn Lyft irratti gara buufata geejjiba hawaasaa kan akka dhaabbiiwwan atobisii ykn baabura salphaa, ykn dhuma imala dhiyoo biroo kan geejjiba hawaasatiin gaarin hin tajaajilamne kan akka paarkii ykn mana firaatti ykn irraa deemuf fayyadamuuf argachuu ni danda'u. Vaawucharoonni $20 kun imaloota anga maayiloota 3 guutudhaan haguuguu qabu. Yaabbiwwan martuu daangaawwan magaala Siyaatil keessatti jalqabuu ykn dhumuu qabu.

Fedhii olaanaa irraa kan ka’e sagantaa yaalii Ride Now hanga Waxabajjii 2022tti dheerateera. Namoonni dhuunfaa ulaagaa guutan karaa tajaajila hirmaataa ta’een itti fayyadamuuf waraqaa ykn vaawucharii dijitaalaa argachuu filachuu danda’u. Tokkoon tokkoon tuuta vaawucharii gaafatame dhuma ji’a ji’aan (Amajjii, Ebla, Caamsaa, fi Waxabajjii 2022) yeroon isaa kan darbu yoo ta’u, vaawucharii haaraa hanga Waxabajjii 3, 2022tti gaafachuun ni danda’ama. Vaawucharoonni yaabbii Waxabajjii 30, 2022 booda hin fudhataman. Vaawucharooni kan argaman yeroo dhiyeessiin jiru qofa.

Odeeffannoo dabalataa waa’ee sagantaa Ride Now fi tajaajilli sochii gaafii irratti hundaa’e kun akkamitti si ykn nama beektu afaan ati barbaadduun gargaaruu danda’uuf, maaloo (206) 684-7623 (ROAD) irratti nu bilbili ykn RideNow @seattle. gov irratti iimeelii nuuf ergi. Tajaajilli turjumaanaa bilisaan ni jira.

Waraqaa odeeffannoo tiif as cuqaasaa.