ሕጂ ተጎዓዝ (Ride Now)

አማርኛ • 简体中文 • 繁体字 • 日本語한국어 • Oromiffa • af-Soomaali • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English

ሕጂ ተጎዓዝ (Ride Now) ቫውቸራት እንታይ እዮም?

ኣብ ዘድለየካ ሰዓት ተበጻሓይ ዝኾነ፣ ብተመጣጣኒ ዋጋ ዝቐርብን ሪጋ ምሓዝ ዘየድልዮን ናይ መጎዓዚያ አገልግሎት ርኸብ።

ዕድመኦም 65+ ዝኾኖም፣ ስንክልና ዘለዎም ሰባት፣ ከምኡድማ ምስ ናይ ብቑዕነት ሮቛሒታት ዘማልኡ ዝጎዓዙ ሓብሐብቲ ኣብ የለው ካብ (Yellow Cab)፣ ኡበር (Uber)፣ ወይ ልይፍት (Lyft) ናይ መጎዓዚያ አገልግሎት ክጥቀሙሎም ዝኽእሉዎም ኣብ ወርሒ ክሳብ 6 ናጻ ነናይ $20 ቫውቸራት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ካብን ናብን ናይ ትራንዚት ጣብያታት ከም ኣውቶቡስ ጠጠው መበሊታትን ናይ ቀሊል ባቡር መራኸቢታትን ዝበሉ፣ ወይ ናብ'ቶም ብናይ ትራንዚት አገልግሎታት ዘይሽፈኑ፣ ከም ፓርክታትን ናይ ኣዝማድ ገዛውቲን ዝበሉ ኣብ ቀረባ ዝርከቡ ቦታታትን ንምጉዓዝ ይጥቀሙሎም። እዞም ናይ $20 ቫውቸራት ንመብዛሕቲኦም ክሳብ 3 ማይላት ዝንውሓቶም ጉዕዞታት ክሽፍኑ ኣለዎም። ኩሎም ዝግበሩ ጉዕዞታት ኣብ ውሽጢ ወሰናት ከተማ ሲያትል ክጅምሩ ወይ ክውድኡ ኣለዎም።

ብሰንኪ እቲ ዘሎ ልዑል ጠለብ፣ እዚ ሕጂ ተጎዓዝ (Ride Now) ዝተሰመየ ናይ ፈተነ መደብ ክሳብ ሰነ 2022 ክናዋሕ ተገይሩ ኣሎ። እቶም ኣብ'ዚ መደብ እዚ ተሳተፍቲ ንምዃን ብቑዓት ዝኾኑ ሰባት ኣብ'ዚ ግልጋሎት እዚ ተሳተፍቲ ዝኾኑሉ ናይ ወረቐት ወይ ድማ ዲጂታላዊ ቫውቸራት ክቕበሉ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም። ሕድሕድ ዝተሓተተት ቫውቸር ኣብ መወዳእታ ነፍስ ወከፍ ወርሒ (መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ ግንቦት ን ሰነን 2022) ኣገልግሎታ ከብቅዕ እዩ፣ ካብ'ዚ ብተወሳኺ ሓደሸቲ ቫውቸራት ክሳብ ሰነ 3፡ 2022 ኣብ ዘሎ ክሕተት ይከኣል እዩ። ናይ ጉዕዞ (Ride) ቫውቸራት ድሕሪ ሰነ 30፡ 2022 ተቐባልነት ኣይክህልወንን እዩ። እተን ቫውቸራት እቲ ኣቐርቦት ክሳብ ዘይተቛረጸ እየን ክቐርባ ዝኽእላ።

ብዛዕባ መደብ ሕጂ ተጎዓዝን (Ride Now) ብዛዕባ እዚ ብሕቶ ዝቐርብ ግልጋሎት መጎዓዚያ ንዓኻ ወይ ንካሊእ ትፈልጦ ሰብ ዝህቦ ደገፍ ዝምልከት በቲ ዝመረጽካዮ ቋንቋ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ብኽብረትካ ናብ (206) 684-7623 (ROAD) ደውለልና ወይ ድማ ናብ RideNow@seattle.gov ኢሜይል ለኣኸልና። ናይ ትርጉም አገልግሎታት ካብ ክፍሊት ናጻ ክቐርቡ እዮም።

ናይ ሓበሬታ በራሪ ወረቐት ንምርካብ ኣብ'ዚ ጠውቕ።