Madison BRT - RapidRide G Line: Downtown Seattle to First Hill to Madison Valley

Updated: September 2, 2021

What's happening now? 

Chuyện gì đang xảy ra bây giờ? 

We're starting construction in fall 2021. 

Chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng vào mùa Thu 2021. 

 
Help us understand your needs during construction! Please take our survey so we can keep you in the loop and work to coordinate construction needs with neighbors as much as possible. 

Giúp chúng tôi hiểu nhu cầu của bạn trong lúc xây dựng! Vui lòng thực hiện khảo sát của chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhật cho bạn và làm việc để phối hợp nhu cầu về xây dựng với người dân lân cận càng nhiều càng tốt. 

To stay up to date ahead of construction, sign up for our email updates. 

Để được cập nhật trước khi xây dựng, hãy đăng ký email cập nhật của chúng tôi.

Scroll down to: 

 • Learn about project benefits
 • View the final design
 • Learn about construction scheduled to begin this fall  
 • See resources available to neighbors 

Kéo trang xuống:    


Project overview  Tổng quan về dự án 
The Seattle Department of Transportation and King County Metro are partnering together to bring RapidRide to Madison St.  Sở Giao thông Vận tải Seattle và King County Metro đang hợp tác để đưa RapidRide đến Madison St. 
The Madison St project area is busy, dense, and still growing. Bus rapid transit (BRT) will provide frequent and reliable bus service. The Seattle Department of Transportation (SDOT) will make street improvements to Madison and Spring streets that will allow King County Metro to operate the service as RapidRide G Line from Downtown to Madison Valley.  Khu vực dự án Madison St sầm uất, dày đặc và vẫn đang phát triển. Xe buýt nhanh (BRT) sẽ cung cấp dịch vụ xe buýt thường xuyên và đáng tin cậy. Bộ Giao thông Vận tải Seattle (SDOT) sẽ cải thiện đường phố cho các đường Madison và Spring để cho phép King County Metro vận hành dịch vụ như Tuyến G RapidRide từ Trung tâm thành phố đến Madison Valley. 
Madison BRT - RapidRide G Line planning started in 2012 as part of the Seattle Transit Master Plan. The project went through a rigorous process to develop the design with community input and secure federal funding to cover almost half of the project cost. See the full archive of project design and outreach summaries here. The project is designed to meet the following goals:  Madison BRT - Tuyến G RapidRide hoạch định đã bắt đầu vào năm 2012 như là một phần của Kế hoạch Tổng thể Phương tiện Công cộng Seattle. Dự án đã trải qua một quá trình nghiêm ngặt để phát triển thiết kế với sự tham gia của cộng đồng và đảm bảo tài trợ liên bang để trang trải gần một nửa chi phí dự án. Xem toàn bộ lưu trữ các bản tóm tắt thiết kế dự án và tiếp cận tại đây. Dự án được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu sau: 

Reliability  

 • Buses will come at least every 10 minutes throughout the day
 • Bus only lanes and bus priority at traffic signals reduce travel time (by 5 minutes from Colman Dock to Madison Valley) and improve reliability
 • All-door boarding and doors on both sides, so people can board efficiently from new center-running stations (between 9th Ave and 13th Ave)
 • ORCA readers at the stations to pay before boarding
 • Real-time bus arrival information at stations 

Độ tin cậy      

 • Xe buýt sẽ đến ít nhất mỗi 10 phút trong suốt cả ngày
 • Làn đường chỉ cho xe buýt và ưu tiên xe buýt tại các tín hiệu giao thông giảm thời gian đi lại (5 phút từ Colman Dock đến Madison Valley) và cải thiện độ tin cậy
 • Lên xe buýt tất cả cửa và cửa ở cả hai bên, vì vậy mọi người có thể lên xe buýt hiệu quả từ các trạm giữa đường mới (giữa Số 9 Ave và Số 13 Ave)  
 • Máy đọc ORCA tại các trạm để thanh toán trước khi lên xe buýt
 • Thông tin thời gian thực xe buýt đến tại các trạm     

Accessibility  

 • Station platforms level with bus so no stairs to climb
 • New curb bulbs, crosswalks, sidewalks, curb ramps, and bike lanes in sections 

Tiếp cận     

 • Thềm trạm ngang bằng với xe buýt nên không cần cầu thang để leo lên
 • Lề đường hình củ mới, lối băng qua đường, vỉa hè, dốc lên lề đường và làn đường dành cho xe đạp trong các đoạn

Equity  

 •  Serves historically underserved neighborhoods with an affordable and reliable transportation option 

Bình đẳng

 •  Phục vụ các khu phố không được phục vụ trong lịch sử với tùy chọn vận chuyển giá cả phải chăng và đáng tin cậy

Upgrades and vibrancy  

 • Updated utilities and street paving
 • New art and landscaping 

Nâng cấp và sống động        

 • Cập nhật tiện ích và tráng đường 
 • Nghệ thuật và cảnh quan mới

Please visit the King County Metro website for more information about RapidRide. 

Vui lòng truy cập trang web King County Metro để biết thêm thông tin về RapidRide.

Check out this video for an overview of the project: 

Xem video này để biết tổng quan về dự án: 

RapidRide G Line will serve some of Seattle's densest neighborhoods, and it connects to transit across the region. 

Tuyến G RapidRide sẽ phục vụ một số khu phố dày đặc nhất của Seattle, và nó kết nối với phương tiện công cộng trên toàn khu vực. Bản đồ mạng lưới đa phương thức Seattle

Key project features 

Các tính năng chính của dự án 

[Click to enlarge] 

[Nhấn để phóng to]

Project features map

The map above shows key features of the project (see our design sheets for zoomed-in details). 

Bản đồ ở trên cho thấy các tính năng chính của dự án (xem các trang thiết kế của chúng tôi để biết chi tiết phóng to). 

Features include: 

Các tính năng bao gồm: 

Street and lane layout 

 • Repaving the street and changing the lane layout, including widening Madison by 1 to 2 feet in a few locations and adding bus lanes
 • Installing five traffic signals (8th Ave and Spring St, 10th Ave and Madison St, 18th Ave and Madison St, 19th Ave and Union St, Harrison St and MLK) and upgrading existing signals 

Bố trí đường phố và làn đường   

 • Tráng lại đường và thay đổi bố trí làn đường, gồm cả mở rộng Madison thêm 1 đến 2 feet ở một vài địa điểm và thêm các làn đường xe buýt 
 • Lắp đặt năm tín hiệu giao thông (Số 8 Ave và Spring St, Số 10 Ave và Madison St, Số 18 Ave và Madison St, Số 19 Ave và Union St, Harrison St và MLK) và nâng cấp các tín hiệu hiện có

Bus infrastructure  

 • Building new bus platforms along the project area, including 4 center-running stations between 9th and 12th avenues
 • Placing new bus shelters and other station amenities
 • nstalling new poles and relocating some overhead trolley wires to match the new street layout 

Cơ sở hạ tầng xe buýt     

 • Xây dựng các thềm xe buýt mới dọc theo khu vực dự án, bao gồm 4 trạm chạy giữa giữa đường Số 9 và Số 12
 • Đặt nhà chờ xe buýt mới và các tiện nghi trạm khác
 • Lắp đặt cột mới và di dời một số dây trên cao của xe điện để phù hợp với cách bố trí đường mới

Utilities 

 • Upgrading the streetlight network in the First Hill neighborhood
 • Installing detention tanks to manage stormwater runoff (Madison St between 12th and 13th avenues, 10th between Madison and Seneca streets, and E Pine St between 15th and 16th avenues)
 • Water and sewer main replacement east of Broadway 

Tiện ích    

 • Nâng cấp mạng lưới đèn đường trong khu phố First Hill
 • Lắp đặt bể chứa để quản lý dòng chảy nước mưa (Madison St giữa đường Số 12 và Số 13, Số 10 giữa đường Madison và Seneca, và E Pine St giữa đường Số 15 và Số 16)
 • Thay thế đường ống chính cho nước và cống ở phía Đông Broadway

Walking, biking, and community infrastructure  

 • Building curb bulbs to shorten pedestrian crossings along side streets (Madison St at the intersections of Minor Ave, 10th Ave, 12th Ave, Union St, Pike St, 15th Ave, 18th Ave, 19th Ave, Denny St, John St, and 27th Ave; Spring St at the intersections of 7th, 8th, and 9th avenues)
 • Building new and upgrading many existing curb ramps
 • Completing landscaping and tree removal/ replacements throughout; with significant landscaping enhancements on Madison St over I-5
 • Creating public art (where Madison St, 14th Ave, and Pike St converge) 
 • Adding bike connections 

Đi bộ, đi xe đạp và cơ sở hạ tầng cộng đồng

 • Xây dựng lề đường hình củ để rút ngắn lối băng qua đường cho người đi bộ dọc theo các đường bên (Madison St tại các giao lộ của Minor Ave, Số 10 Ave, Số 12 Ave, Union St, Pike St, Số 15 Ave, Số 18 Ave, Số 19 Ave, Denny St, John St, và Số 27 Ave; Spring St tại các giao lộ của các đường Số 7, Số 8 và Số 9)
 • Xây dựng mới và nâng cấp nhiều dốc lên lề đường hiện có
 • Hoàn thành cảnh quan và loại bỏ / thay thế cây trồng cùng khắp; với những cải tiến cảnh quan đáng kể trên Madison St qua trên I-5
 • Tạo ra nghệ thuật công cộng (nơi Madison St, Số 14 Ave và Pike St hội tụ)
 • Thêm kết nối xe đạp 

Final design 

Thiết kế cuối cùng 

Click the design sheets below to see what the project will look like on your block! 

Nhấp vào các trang thiết kế bên dưới để xem dự án sẽ trông như thế nào trên khu phố của bạn! 

 • 1st Ave to 5th Ave (PDF, 2.8 MB)
 • 6th Ave to Terry St (PDF, 8 MB)
 • Boren Ave to Broadway (PDF, 6.7 MB)
 • Broadway to 13th Ave (PDF, 3.3 MB)
 • 13th Ave to 17th Ave (PDF, 2.6 MB)
 • 17th Ave to E Denny Way (PDF, 2.3 MB)
 • E Denny Way to 24th Ave E (PDF, 2.3 MB) 
 • 25th Ave E to Martin Luther King Jr Way S (includes bus layover) (PDF, 2.4 MB) 

What will it look like?

Nó sẽ trông như thế nào? 

Madison BRT design renderings at the Central Library; Madison and Terry; Madison and 12th; and Madison and John

 1. Rendering above at Central Library shows a station shelter, real time arrival info, station platform at the same level as the bus, and bus lane.
 2. Rendering at Madison and Terry shows a center running station accessed via the crosswalk, center running bus lanes, new curb ramps, landscaping, station shelters, and real time arrival info.
 3. Rendering at Madison and 12th Ave shows a center running station, new curb ramps, bus lanes, landscaping, new curb ramps, and extensions of the Union St protected bike lane through the intersection.
 4. Rendering at Madison and E John St shows a station platform level with the bus, bus only lane, new curb ramp, yellow tactile strip for people with vision impairments, station shelter, and real time arrival info. 
 1. Diễn tả ở trên tại Thư viện Central cho thấy một nhà chờ xe buýt, thông tin đến theo thời gian thực, thềm trạm ngang mặt bằng với xe buýt, và làn đường xe buýt.  
 2. Diễn tả tại Madison và Terry cho thấy một trạm chạy giữa đường được truy cập thông qua lối băng qua đường, làn đường xe buýt chạy giữa đường, dốc lên lề đường mới, cảnh quan, nhà chờ tại trạm, và thông tin đến theo thời gian thực.
 3. Diễn tả tại Madison và Số 12th Ave cho thấy một trạm giữa đường, dốc lên lề đường mới, làn đường xe buýt, cảnh quan, dốc lên lề đường mới và mở rộng làn đường xe đạp được bảo vệ qua giao lộ tại Union St.  
 4. Diễn tả tại Madison và E John St cho thấy một thềm trạm ngang mặt bằng với xe buýt, làn đường chỉ dành cho xe buýt, dốc lên lề đường mới, dải xúc giác màu vàng cho những người khiếm thị, nhà chờ tại trạm và thông tin đến theo thời gian thực. 

Compare existing and future conditions 

So sánh các điều kiện hiện tại và tương lai 

Bố trí làn đường trong tương lai trên Madison St giữa đường Số 6 và Số 7 (hướng về phía Đông)    

Existing Madison St between 6th and 7th imageExistingFuture

 • Bố trí làn đường sẽ bao gồm 2 làn rẽ phải hướng Tây, một làn đường đa năng hướng Tây, một làn đường xe buýt hướng Tây, 1 làn đường đa năng hướng Đông


Bố trí làn đường trong tương lai trên Madison St giữa đường Số 7 và Số 8 (hướng về phía Đông)    ExistingFuture

 • Bố trí làn đường sẽ bao gồm 3 làn đường đa năng hướng Tây, làn đường xe buýt chạy giữa (hướng Tây và hướng Đông) và thềm trạm, và 1 làn đường đa năng hướng Đông


Bố trí làn đường trong tương lai trên Madison St giữa đường Summit và Boylston (hướng về phía Đông)     
ExistingFuture

 • Bố trí làn đường sẽ bao gồm 1 làn đường đa năng hướng Tây, 1 làn xe buýt và thềm trạm xe buýt chạy giữa, và 1 làn đường đa năng hướng Đông


Bố trí làn đường trong tương lai trên Madison St giữa đường Số 16 và Số 17 (hướng về phía Đông)    ExistingFuture

 • Bố trí làn đường sẽ bao gồm một làn đường chỉ dành cho xe buýt / rẽ phải về hướng Tây, làn đường đa năng hướng Tây, làn đường đa năng hướng Đông và làn đường chỉ dành cho xe buýt / rẽ phải về hướng Đông   
Preparing for construction  Chuẩn bị xây dựng    
What to expect during construction  Những gì dự kiến trong quá trình xây dựng 
We will work with the construction contractor to build the project as efficiently as possible while maintaining access and mobility, but you can expect to experience construction activities throughout the corridor during the duration of work.  Chúng tôi sẽ làm việc với nhà thầu xây dựng để xây dựng dự án hiệu quả nhất có thể trong khi vẫn duy trì quyền truy cập và di chuyển, nhưng bạn có thể dự kiến trải nghiệm các hoạt động xây dựng trên khắp hành lang trong suốt thời gian làm việc. 
Generally, we anticipate construction work to be on weekdays between 7 AM and 5 PM, but there will be times crews have to work on weekends and at night.  Nói chung, chúng tôi dự đoán công việc xây dựng sẽ diễn ra vào các ngày trong tuần từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng sẽ có những lúc các nhân công phải làm việc vào cuối tuần và ban đêm. 
Work zones  Khu vực làm việc   

To limit the amount of time that a particular location is disrupted by construction, the construction contractor's major construction activities will be contained within work zones of up to 1,500 feet (about 4-5 blocks) - with at least 1,500 feet between each major work zone. The contractor is permitted to work in up to 4 work zones at a time.  

We'll monitor that the contractor completes work in one zone and opens it up to traffic before moving on to the next.

Minor construction activities that temporarily close a lane for short periods of time will be allowed outside the major work zones and water main work may occur outside the work zones. 

Để hạn chế thời gian mà một vị trí cụ thể bị gián đoạn bởi việc xây dựng, các hoạt động xây dựng chính của nhà thầu xây dựng sẽ được chứa trong các khu vực làm việc lên đến 1.500 feet (khoảng 4-5 khu phố) - với ít nhất 1.500 feet giữa mỗi khu vực làm việc chính. Nhà thầu được phép làm việc trong tối đa 4 khu vực làm việc cùng một lúc.    

 Chúng tôi sẽ theo dõi rằng nhà thầu hoàn thành công việc trong một khu vực và mở nó ra giao thông trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo.  

Các hoạt động xây dựng phụ nào tạm thời đóng một làn đường trong thời gian ngắn sẽ được phép bên ngoài các khu vực làm việc chính và công việc đường ống nước chính có thể xảy ra bên ngoài khu vực làm việc.     

We will know more about construction hours and timing once the construction contractor develops their schedule. 

Chúng tôi sẽ biết thêm về giờ xây dựng và thời điểm khi nhà thầu xây dựng phát triển lịch trình của họ. 

Construction will generally include: 

 • Demolition and removals
 • Utility work (including planned water outages)
 • Rebuilding and restriping 

Xây dựng thường sẽ bao gồm:

 • Phá hủy và mang đi 
 • Công việc tiện ích (bao gồm cả cúp nước theo kế hoạch)
 • Xây dựng và sơn sọc lại

Demolition and Removals 

 We will be demolishing and removing parts of the existing roadway and sidewalks on Madison and Spring streets to replace with new asphalt or concrete. See design sheets for more locations. 

Phá hủy và mang đi   

Chúng tôi sẽ phá hủy và mang bỏ các phần của đường và vỉa hè hiện có trên đường Madison và Spring để thay thế bằng nhựa đường hay bê tông mới. Xem trang tính thiết kế để biết thêm vị trí.    

What to expect: 

 • Vibrations nearby as the construction team breaks up the concrete or asphalt
 • Loud noises
 • Truck traffic to help carry out road debris
 • Typical work hours from 7 AM to 5 PM
 • Weekend work as needed
 • Temporary parking restrictions for months at a time (and permanent parking removal)
 • Traffic shifts and detours for people walking, biking, and driving
 • Temporary driveway, street, and lane closures
 • Intersection closures, typically on weekends
 • Flaggers to help direct traffic
 • Temporary bus detours and bus stop relocations 

Những gì dự kiến:    

 • Rung động gần đó khi nhóm xây dựng phá vỡ bê tông hay nhựa đường
 • Tiếng ồn inh ỏi
 • Giao thông xe tải để giúp mang đi các mảnh vỡ đường
 • Giờ làm việc điển hình từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều
 • Làm việc cuối tuần khi cần thiết
 • Hạn chế đậu xe tạm thời trong nhiều tháng một lúc (và loại bỏ bãi đậu xe vĩnh viễn) 
 • hay đổi giao thông và đường vòng cho những người đi bộ, đi xe đạp và lái xe
 • Đóng tạm thời lối xe vào nhà, đường và làn đường
 • Đóng giao lộ, thường là vào cuối tuần
 • Người cầm cờ để giúp chỉ dẫn giao thông 
 • Đường vòng xe buýt tạm thời và di dời trạm xe buýt

Utility work 

Công việc tiện ích 

These include: 

 • Water main pipe replacements on Madison between Broadway and Martin Luther King Jr Way
 • Deep sewer main pipe replacement on Madison between 18th and 22nd
 • Storm water detention pipes on 10th between Madison and Pike, on Madison between 12th and 13th, and on Pike between 13th and 14th 

Chúng bao gồm:    

 • Thay thế đường ống nước chính trên Madison giữa Broadway và Martin Luther King Jr Way
 • Thay thế đường ống cống chính dưới sâu trên Madison giữa Số 18 và Số 22
 • Đường ống giữ nước mưa trên Số 10 giữa Madison và Pike, trên Madison giữa Số 12 và Số 13, và trên Pike giữa Số 13 và Số 14

What to expect: 

 • Excavation to remove existing utilities and install new utilities underneath the street
 • Temporary water mains placed along the sidewalk and/or in the street
 • About 4 planned water outages at and near Madison St; neighbors will be notified in advance of planned outages (see our planned water outage FAQ for more info)
 • Loud noise, dust, and vibrations
 • Truck traffic
 • Some nighttime and weekend work to minimize impacts of planned water outages on neighbors. 

Những gì dự kiến: 

 • Khai quật để loại bỏ các tiện ích hiện có và lắp đặt các tiện ích mới bên dưới đường 
 • Đường ống nước chính tạm thời được đặt dọc theo vỉa hè và / hay trên đường  
 • Khoảng 4 vụ cúp nước theo kế hoạch tại và gần Madison St; người dân lân cận sẽ được thông báo trước về sự cúp nước theo kế hoạch (xem Câu hỏi thường gặp về cúp nước theo kế hoạch của chúng tôi để biết thêm thông tin)
 • Tiếng ồn lớn, bụi và rung động
 • Giao thông xe tải
 • Một số công việc ban đêm và cuối tuần để giảm thiểu tác động của việc cúp nước theo kế hoạch đối với người dân lân cận.

Rebuilding and restriping 

Xây dựng và sơn sọc lại 

We will be demolishing and rebuilding much of the roadway and some sidewalks along the project area. At this time, we will rebuild the road base and then pave over top with asphalt or concrete. In some locations, only the top layer of asphalt will be removed and repaved. A similar type of work is done for rebuilding sidewalks and driveways. After installing the new road, we will return to paint new striping on the road and install protected bike lanes in sections as designed. 

Chúng tôi sẽ phá hủy và xây dựng lại phần lớn lòng đường và một số vỉa hè dọc theo khu vực dự án. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ xây dựng lại thềm móng đường và sau đó tráng trên cùng bằng nhựa đường hay bê tông. Ở một số vị trí, chỉ có lớp nhựa đường trên cùng sẽ được loại bỏ và tráng lại. Một loại công việc tương tự được thực hiện để xây dựng lại vỉa hè và lối xe vào nhà. Sau khi lắp đặt con đường mới, chúng tôi sẽ trở lại để sơn sọc mới trên đường và lắp đặt làn đường dành cho xe đạp được bảo vệ theo các đoạn  theo thiết kế. 

This includes: 

 • Street surface, base repair, and subbase as needed 
 • Sidewalks, curbs and curb ramps 

Painting new markings on the street 

Điều này bao gồm: 

 • Mặt đường, sửa chữa thềm móng và thềm móng phụ khi cần thiết 
 • Vỉa hè, lề đường và dốc lên lề đường
 • Vẽ những dấu hiệu mới trên đường phố 

What to expect: 

Những gì dự kiến: 

 • Multiple temporary closures of lanes and driveways to demolish, excavate, rebuild, and pave the road 
 • Traffic shifts and turn restrictions  
 • Loud noise, dust and vibrations 
 • Truck traffic 
 • Steel plates to access driveways where it is safe and feasible 
 • Typical work hours from 7 AM to 5 PM 
 • Temporary parking restrictions for weeks at a time 

Some nighttime and weekend work to minimize traffic impacts 

 • Nhiều làn đường và lối xe vào nhà tạm thời đóng cửa để phá hủy, khai quật, xây dựng lại và tráng đường 
 • Thay đổi giao thông và hạn chế rẽ  
 • Tiếng ồn lớn, bụi và rung động 
 • Giao thông xe tải 
 • Tấm thép để ra vào lối xe vào nhà nơi an toàn và khả thi 
 • Giờ làm việc điển hình từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều 
 • Hạn chế đậu xe tạm thời trong nhiều tuần một lúc    

Một số công việc ban đêm và cuối tuần để giảm thiểu tác động giao thông 

Frequently asked questions during construction 

Các câu hỏi thường gặp trong quá trình xây dựng 

How long will construction last? 

Việc xây dựng sẽ kéo dài bao lâu? 

Construction is anticipated to start in fall 2021. We expect construction to take about 2.5 years to complete and the RapidRide G Line to open in 2024. The construction team will complete the work in up to 4 segments at a time. 

Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa Thu 2021. Chúng tôi hy vọng việc xây dựng sẽ mất khoảng 2,5 năm để hoàn thành và Tuyến  G RapidRide sẽ khai trương vào năm 2024. Nhóm xây dựng sẽ hoàn thành công việc trong tối đa 4 phân đoạn cùng một lúc. 

Will construction block driveways? 

Xây dựng sẽ chận lối xe vào nhà?     

Yes. Driveway restrictions needed for paving activities are typically short-term. In spring 2021, we met with many property owners and building managers to discuss specifics for each driveway. Feel free to contact us to request a meeting. 

Có. Hạn chế lối xe vào nhà cần thiết cho các hoạt động tráng đường thường là ngắn hạn. Vào mùa Xuân 2021, chúng tôi đã gặp nhiều chủ sở hữu tài sản và người quản lý tòa nhà để thảo luận chi tiết cụ thể cho từng lối xe vào nhà. Hãy liên lạc với chúng tôi để yêu cầu một cuộc họp. 

Will there be sidewalk closures? 

Sẽ có đóng cửa vỉa hè? 

Yes. In most cases, a walkway will be maintained on at least one side of the street. We'll work with the contractor to maintain access to businesses and residences. 

Có. Trong hầu hết các trường hợp, một lối đi sẽ được duy trì ở ít nhất một bên đường. Chúng tôi sẽ làm việc với nhà thầu để duy trì ra vào các doanh nghiệp và nhà ở. 

How will parking be impacted? 

Bãi đậu xe sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? 

When the team is working in a particular work zone, parking will be restricted 24/7 for the duration of the work. People will need to park on side streets or off-street parking lots. Parking on much of the corridor will be removed permanently (see this map for parking specifics). Load zones will also be affected, and new load zones will be added on side streets before construction starts. 

Khi nhóm làm việc trong một khu vực làm việc cụ thể, bãi đậu xe sẽ bị hạn chế 24/7 trong suốt thời gian làm việc. Mọi người sẽ cần phải đậu xe trên các đường bên hay bãi đậu xe ngoài đường phố. Bãi đậu xe trên phần lớn hành lang sẽ được gỡ bỏ vĩnh viễn (xem bản đồ này để biết cụ thể về bãi đậu xe). Các khu vực chất hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng và các khu vực chất hàng mới sẽ được thêm vào trên các đường bên trước khi bắt đầu xây dựng. 

What happens to my bus stop during construction? 

Điều gì xảy ra với trạm xe buýt của tôi trong quá trình xây dựng? 

Many bus stops will be temporarily relocated or closed during construction. To stay up to date about current bus stop closures and relocations, please sign up for Metro's Rider Alerts. If a stop is relocated or a bus is detoured, signs will also be posted along the corridor. 

Nhiều trạm xe buýt sẽ tạm thời được di dời hay đóng cửa trong quá trình xây dựng. Để cập nhật về việc đóng cửa và di dời trạm xe buýt hiện tại, vui lòng đăng ký Cảnh báo Rider của Metro. Nếu một điểm dừng được di dời hay xe buýt bị đi đường vòng, các biển báo cũng sẽ được đặt dọc theo hành lang. 

Dates when work is restricted 

Các ngày khi công việc bị hạn chế   

 • Thanksgiving Day to New Years Day (winter holiday moratorium) - no construction on 1st Ave 
 • Pride Fest - no construction between Broadway and 15th Ave 
 • Capitol Hill Block Party - no construction between Broadway and 15th Ave 

Hospital zone - no closures during the first month after construction starts between I-5 and Broadway 

 • Ngày Lễ Tạ ơn đến Ngày Đầu Năm mới (lệnh cấm kỳ nghỉ mùa Đông) - không xây dựng trên Số 1 Ave 
 • Pride Fest - không xây dựng giữa Broadway và Số 15 Ave 
 • Capitol Hill Block Party - không xây dựng giữa Broadway và Số 15 Ave 

Khu vực bệnh viện - không đóng cửa trong tháng đầu tiên sau khi bắt đầu xây dựng giữa I-5 và Broadway     

Staging 

Dàn dựng 

In preparation for construction, the team has identified seven potential locations for the construction contractor to store equipment and materials near the project area called staging areas. These sites were selected to reduce the construction footprint on Madison St and to enable the contractor to build the project more efficiently. All locations are in the City's right-of-way. Changes to local traffic and access will be required with some of the staging areas, and we're working with neighbors to make modifications as needed. 

Để chuẩn bị xây dựng, nhóm nghiên cứu đã xác định được bảy vị trí tiềm năng để nhà thầu xây dựng lưu trữ thiết bị và vật liệu gần khu vực dự án được gọi là khu vực dàn dựng. Các địa điểm này đã được lựa chọn để giảm dấu vết xây dựng trên Madison St và cho phép nhà thầu xây dựng dự án hiệu quả hơn. Tất cả các địa điểm đều nằm trong đường đi của thành phố. Những thay đổi đối với giao thông và lối ra vào địa phương sẽ được yêu cầu với một số khu vực dàn dựng và chúng tôi đang làm việc với các người dân lân cận để sửa đổi khi cần thiết.   

Staging details 

Chi tiết dàn dựng 

 • Staging sites will be surrounded by a temporary chain-link fence 
 • Contractors will not be allowed to park personal vehicles within staging areas 
 • Timing will depend on the location but staging could begin as soon as construction starts and may remain for the duration of construction 
 • Business and resident access will be maintained 

The construction contractor may propose different locations that SDOT would need to approve 

 • Các địa điểm dàn dựng sẽ được bao quanh bởi một hàng rào mắt xích tạm thời   
 • Các nhà thầu sẽ không được phép đậu xe cá nhân trong khu vực dàn dựng 
 • Thời gian sẽ phụ thuộc vào vị trí nhưng dàn dựng có thể bắt đầu ngay khi việc xây dựng bắt đầu và có thể vẫn còn trong suốt thời gian xây dựng.   
 • Lối ra vào doanh nghiệp và dân cư sẽ được duy trì 

Nhà thầu xây dựng có thể đề nghị các địa điểm khác nhau mà SDOT sẽ cần phê duyệt 

Potential locations: 

Các địa điểm tiềm năng: 

1. Corner of east side of 10th Ave and south side of E Seneca St 

1. Góc phía Đông của Số 10 Ave và phía Nam của E Seneca St 

Legend 

Chú thích 

--- Staging Location (driveway access and parking restricted) 
--- No parking 
--- One way traffic 
--- Driveway access 

--- Vị trí dàn dựng (hạn chế sử dụng lối xe vào nhà và bãi đậu xe) 

--- Không đậu xe   

--- Giao thông một chiều   

--- Sử dụng lối xe vào nhà 

Map of Corner of east side of 10th Ave and south side of E Seneca St

2. West side of 7th Ave between Spring and Madison streets 

2. Phía Tây của Số 7 Ave giữa đường Spring và Madison

Map of West side of 7th Ave between Spring and Madison streets

--- New Load Zone 

--- Khu vực chất hàng mới   

3. North side of E Union St and 13th Ave 

3. Phía Bắc của E Union St và Số 13 Ave 

Map of North side of E Union St and 13th Ave

--- Temporary commercial load zone 

--- Khu vực chất hàng thương mại tạm thời   

4. South side of E Pike St between 13th and 14th avenues 

4. Phía Nam của E Pike St giữa đường Số 13 và Số 14

Map of South side of E Pike St between 13th and 14th avenues

5. North side of E Pine St and West side of 18th Ave 

5. Phía Bắc của E Pine St và phía Tây của Số 18 Ave 

Map of North side of E Pine St and West side of 18th Ave

6. South side of E Arthur PL and north side of E Harrison St 

6. Phía Nam của E Arthur PL và phía bắc của E Harrison St

Map South side of E Arthur PL and north side of E Harrison St

Supporting neighbors during construction 

Hỗ trợ người dân lân cận trong quá trình xây dựng 

We know construction is difficult on neighbors. Our team is working to coordinate with neighbors, the construction team, and across City departments to lessen the burden of construction as much as possible including:  

Chúng tôi biết việc xây dựng là khó khăn đối với người dân lân cận. Nhóm của chúng tôi đang làm việc để phối hợp với người dân lân cận, nhóm xây dựng và trên khắp các phòng ban thành phố để giảm bớt gánh nặng xây dựng càng nhiều càng tốt gồm cả:  

 • Relocating load zones before construction starts  
 • Working closely with SDOT's Hub team to coordinate with other public and private construction in the area  
Creating signage tailored for the area with wayfinding and construction information 
 • Di dời các khu vực chất hàng trước khi bắt đầu xây dựng    
 • Làm việc chặt chẽ với nhóm Hub của SDOT để phối hợp với các công trình công cộng và tư nhân khác trong khu vực.  

Làm biển báo phù hợp với khu vực về thông tin định lối đi và xây dựng 

Outreach Team
 • Serves as liaison between construction team and neighbors  
 • Conducts construction surveys with neighbors to have direct points of contact and learn about needs  
 • Attends construction meetings and coordinates with construction team to accommodate neighbors as much as possible  
 • Communicates with neighbors through mailings, social media, weekly email updates, flyers, door-to-door, virtual meetings, phone calls, and web 

Nhóm tiếp cận cộng đồng:   

 • Phục vụ như người liên lạc giữa nhóm xây dựng và người dân lân cận  
 • Tiến hành khảo sát xây dựng với người dân lân cận để có các điểm tiếp xúc trực tiếp và tìm hiểu về nhu cầu  
 • Tham dự các cuộc họp xây dựng và phối hợp với nhóm xây dựng để giúp thích nghi cho người dân lân cận càng nhiều càng tốt 
 • Giao tiếp với người dân lân cận thông qua thư, phương tiện truyền thông xã hội, cập nhật email hàng tuần, tờ rơi, đến từng nhà, các cuộc họp ảo, cuộc gọi điện thoại và web 
Support local businesses 

Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương 

Businesses will remain open and accessible during our scheduled construction work. Please continue to support local businesses in person or virtually via Central Area Collaborative and Intentionalist. The Central Area Collaborative is partnering with Intentionalist to support Black-owned and small businesses in the Central District neighborhood. 

Các doanh nghiệp sẽ vẫn mở cửa và dễ tiếp cận trong quá trình xây dựng theo lịch trình của chúng tôi. Vui lòng tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trực tiếp hay ảo thông qua Hợp tác Khu vực Trung tâm (Central Area Collaborative) và  Chủ nghĩa Cố ý (Intentionalist).  Hợp tác Khu vực Trung tâm đang hợp tác với Chủ nghĩa Cố ý để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và thuộc sở hữu của người da đen trong khu phố Central District. 

The First Hill Improvement Association has a list of businesses open during COVID-19. This list is updated weekly. 

Hiệp hội Cải tiến First Hill có danh sách các doanh nghiệp mở cửa trong covid-19. Danh sách này được cập nhật hàng tuần. 

COVID-19 business resources 

Nguồn lực kinh doanh covid-19 

We're formally partnering with the Office of Economic Development to help neighbors get connected to the right resources depending on your situation. Contact OED to determine the right resource to meet your needs: OED@seattle.gov I (206) 684-8090 I www.seattle.gov/office-ofeconomic-development 

Chúng tôi chính thức hợp tác với Văn phòng Phát triển Kinh tế để giúp các người dân lân cận kết nối với các nguồn lực phù hợp tùy thuộc vào tình huống của bạn. Liên lạc với OED để xác định nguồn lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu của bạn: OED@seattle.gov  | (206) 684-8090 | www.seattle.gov/office-ofeconomic-development 

 • WA Flex Fund (recovery loan) 
 • SBA EIDL (recovery loan) 
 • Digital Sales Access Program 
 • Black-Owned Small Business Website Program 
 • Connect with a free consultant to help you navigate landlord, lease and eviction moratorium issues 
 • Food Business Orientation and other events through Seattle Public Libraries 
 • Connect with free small business advisor with the WA Small Business Development Center 

Other covid and small business recovery resources 

Các nguồn lực phục hồi do covid và doanh nghiệp nhỏ khác 

Funding 

Tài trợ 

The Federal Transit Administration (FTA) has allocated $59.9 million in funding from the Small Starts Program to the Madison Bus Rapid Transit (BRT) - RapidRide G Line project for construction. This $59.9 million will cover about 45% of the total Madison BRT - RapidRide G Line project cost. The funding allocation builds on years of work with the Federal Transit Administration to meet the rigorous readiness requirements for the Small Starts Grant. The federal funding for this project is leveraged through Move Seattle, Sound Transit ST3, King County, and Washington State funds 

Cơ quan Quản lý Vận tải Liên bang (FTA) đã phân bổ 59,9 triệu đô la tài trợ từ Small Starts Program (Chương trình Khởi động Nhỏ) cho Dự án Vận chuyển nhanh Madison Bus (BRT) - Tuyến G RapidRide để xây dựng. 59,9 triệu đô la này sẽ bao gồm khoảng 45% tổng chi phí dự án Madison BRT - Tuyến G RapidRide. Việc phân bổ tài trợ được xây dựng dựa trên nhiều năm làm việc với Cục Quản lý Vận tải Liên bang để đáp ứng các yêu cầu sẵn sàng nghiêm ngặt cho Small Starts Grant (Trợ cấp Khởi động Nhỏ). Tài trợ liên bang cho dự án này được tận dụng thông qua các quỹ Move Seattle, Sound Transit ST3, Quận King và tiểu bang Washington. 

Project Timeline 

Mốc thời gian Dự án 

Timeline Activities/Milestones
Jan 2013 - May 2014 Project scope defined
Jun 2014 - Apr 2015 Developed and analyzed concept design alternatives, began community engagement
May 2015 - Oct 2015 Refined concept design with community engagement
Nov 2015 Finalized and shared draft concept design
Feb 2016 City Council approved concept design to move forward (also called Locally Preferred Alternative)
Feb - May 2016 Validated cost assumptions from concept design before beginning early design
Spr/Sum 2016 Community engagement on early design, including individual meetings, community briefings, and a series of open houses in August
Jan - Feb 2017 Met with property and business owners to discuss construction options and parking and loading needs
March 2017 2 public meetings (March 9 and 15) and an online open house to share latest project design and get public feedback
Spr/Sum/Fall 2017 Continue design process; continue working with property owners, businesses, and residents to complete construction phasing plan; environmental review
Feb - Mar 2018 SEPA Determination of Non-Significance comment period (February 25 through March 1); SEPA Appeal Period (March 1 through March 8)
Summer 2020 Received the final Readiness and Risk Report from the Federal Transit Administration 
Fall 2020 Final design
Late 2020 Secure Federal Small Starts Grant and finalize funding agreements with Sound Transit and Seattle City Council
Fall 2021 Construction begins
Summer 2024 Anticipated completion of major construction
Fall 2024 RapidRide G LIne service planned to begin

Legend: Check mark is completed work. Traffic cone is work in progress.

Downtown

First Hill

Capitol Hill

Madison Valley

Rebuild the street

Removed trees, excavated roads, applied temporary street markings, repaved many sections of the street

Completed permanent street markings in areas where paving is completed, including red bus lanes, green bike lanes, and crosswalks. Completed all permanent street markings on Spring St.

Upgraded existing drainage system, including new inlets and catch basins under the street

Pave few remaining sections of Madison St

Complete remaining street markings on Madison St and install final signage

Removed trees, excavated roads, applied temporary street markings, repaved many sections of the street

Started to apply final street markings in areas where paving is complete

Upgraded existing drainage system, including new inlets and catch basins under the street

Complete remaining paving

Complete final street markings once paving is completed and install final signage

Removed trees, excavated roads, installed temporary street markings, repaved many sections of the street

Started to apply final street markings in areas where paving is complete

Upgraded existing drainage system, including new inlets and catch basins under the street

Complete remaining paving

Complete final street markings once paving is completed and install final signage

Removed trees, excavated roads, applied temporary pavement markings, repaved sections of the street

Upgraded existing drainage system, including new inlets and catch basins under the street

Complete remaining paving

Apply final street markings once paving is completed and install final signage

Replace sidewalks, build curb bulbs, and new or upgraded curb ramps

Demolished existing sidewalks and relocated and installed underground utilities

Built accessible curb ramps and replaced most of the sidewalks

Complete remaining curb ramps and sidewalk repairs at some corners 

Demolished existing sidewalks and relocated and installed underground utilities

Built accessible curb ramps and replaced many sections of the sidewalk

Built new curb bulbs on Spring St at the intersections of 7th Ave and 8th Ave, and at Madison St and Minor Ave

Complete remaining curb ramps and replacing sections of the sidewalk

Demolished existing sidewalks and relocated and installed underground utilities

Built accessible curb ramps, rebuilt many sections of the sidewalk

Built new curb bulbs at the intersections of Madison St and 10th Ave, Union St and Denny Way

Complete remaining curb ramps and replacing sections of the sidewalk

Build remaining new curb bulbs at the intersections of Madison St , Pike St, 12th Ave, 15th Ave, 18th Ave, and 19th Ave

Install public art where Madison St, 14th Ave, and Pike St converge

Demolished existing sidewalks and relocated and installed underground utilities

Built accessible curb ramps and replaced many sections of the sidewalk

Built new raised crosswalk at 24th Ave E and new curb bulb at Madison St and John St

Complete remaining curb ramps and replacing sections of the sidewalk

Build remaining new curb bulb at Madison St and 27th Ave

Install new and upgraded traffic signals

Removed existing signals and installed temporary signals

Installed and relocated conduit for new streetlights and signals

Installed new signal poles other elements for upgraded signals, including cabinets, lights, pedestrian push buttons, transit priority lights, improved communication systems and vehicle detection

Turned on upgraded signals at 7th Ave and Madison St and 7th Ave and Spring St

Finish installing remaining signal poles other remaining other elements for upgraded signals, and turn on remaining upgraded signals

Remove remaining temporary signals

Removed existing signals and installed temporary signals

Installed and relocated conduit for new streetlights and signals

Installed new signal poles other elements for upgraded signals, including cabinets, lights, pedestrian push buttons, transit priority lights, improved communication systems and vehicle detection

Turned on upgraded signals at 8th Ave and Madison St

Turned on new pedestrian signal at Terry Ave and Madison St.

Finish installing remaining signal poles other remaining other elements for upgraded signals, and turn on remaining upgraded signals

Turn on new signal at 9th Ave and Spring St.

Remove remaining temporary signals

Removed existing signals and installed temporary signals

Installed and relocated conduit for new streetlights and signals

Installed new signal poles other elements for upgraded signals, including cabinets, lights, pedestrian push buttons, transit priority lights, improved communication systems and vehicle detection

Turned on upgraded signals at E Denny Way/22nd Ave and E Madison

Finish installing remaining signal poles, streetlights, other remaining other elements for upgraded signals, and turn on remaining upgraded signals

Turn on new traffic signals at: 10th Ave and Madison St; 18th Ave and Madison St; 19th Ave and Union St

Remove remaining temporary signals

Remove existing signals and installed temporary signals and streetlights

Installed and relocated conduit for new streetlights and signals

Installed new signal poles other elements for upgraded signals, including cabinets, lights, pedestrian push buttons, transit priority lights, improved communication systems and vehicle detection

Finish installing remaining signal poles, streetlights, other remaining other elements for upgraded signals, and turn on upgraded signals

Turn on new traffic signal at Martin Luther King Jr Way and Harrison St

Remove remaining temporary signals

Build new bus stations and improved bus stops

Removed existing bus shelters, installed foundations for new bus stops, installed electrical conduit and relocated utilities at bus stops

Removed old trolley wires on Madison St between 5th Ave and 6th Ave and installed new trolley wire poles

Build new bus platforms, install new bus shelters and other bus stop amenities

Removed existing bus shelters, installed foundations for new bus stops, installed electrical conduit and relocated utilities at bus stops

Removed old trolley wire poles and installed new poles

Continue installing electrical conduit and relocating utilities

Build new bus platforms, install new bus shelters and other bus stop amenities

Install remaining new trolley wire poles

Complete new center-running bus stations on Madison St at 8th Ave, Terry Ave, and Boylston Ave

Removed existing bus shelters, installed foundations for new bus stops, installed electrical conduit and relocated utilities at bus stops

Removed old trolley wire poles and installed new poles

Continue installing electrical conduit and relocating utilities

Build new bus platforms, install new bus shelters and other bus stop amenities

Install remaining new trolley wire poles

Complete new center-running bus station on Madison St and 12th Ave

Removed many existing bus shelters, installed foundations for new bus stops, installed electrical conduit and relocated utilities at bus stops

Continue installing foundations, electrical conduit, and relocating utilities

Finish removing existing shelters

Build new bus platforms, install new bus shelters and other bus stop amenities

Poured foundation for new driver comfort station

Build the new bus layover area including road paving and street markings

Build remaining elements of the new comfort station including the building framing, siding, roofing, electrical, HVAC, and plumbing systems

Plant new landscaping and street trees

Installed flexi-pave around tree pits and started planting new trees and landscaping

Continue installing remaining flexi-pave, new trees, and landscaping

Install new planters on Madison St over I-5

Installed flexi-pave around tree pits and started planting new trees and landscaping

Continue installing remaining flexi-pave, new trees, and landscaping

Installed flexi-pave around tree pits and started planting new trees and landscaping

Continue installing remaining flexi-pave, new trees, and landscaping

Installed flexi-pave around tree pits and started planting new trees and landscaping

Continue installing remaining flexi-pave, new trees, and landscaping

Replace and build new underground water and sewer utilities

Built 3 new underground stormwater storage tanks (10th Ave between Madison St and Union St, Madison St between 12th Ave and 13th Ave, and E Pine St between 15th Ave and 16th Ave)

Replaced a 120-year-old water and sewer line

Upgraded fire hydrants

Replaced a 120-year-old water and sewer line

Upgraded fire hydrants

February 2022

January 2022

September 2021

August 2021

December 2020

November 2020

October 2020

August 2020

June 2020

February 2020

January 2020

November 2019

September 2019

July 2019

March 2019

October 2018

July 2018

February 2018

NEPA Documented Categorical Exclusion Appendices:

January 2018 

Fall 2017

Summer 2017 

Spring 2017

March 2017

February 2017

January 2017

November 2016

August 2016

July 2016

January 22, 2016 City Council Meeting 

November 16, 2015 Open House

October 2015

July 2015

May 2015 Online Survey Results In May, the Madison Street BRT project hosted an online survey to seek input on: BRT design options, routing, terminals, and station location priorities for transit service and capital investment design concepts for a Central Area protected bike laneThe results of the survey can be found here.May 2015 Open House

Design Sheets (*Draft concepts for analysis purposes - NOT final designs*) 

Reports

January 2015 Online Survey

November 20, 2014 Open House

September 30, 2014 Open House

September 2014 - Stakeholder Outreach 

Materials

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.